» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Contact

Contact Website Admin


If you want to contact www.keralalotteryresults.in for any business inquiries like advertisements, guest news, feedback, etc you can use the information given below.

keralaresults.in@gmail.com

NB: Neither keralalotteryresults.in nor our Authors/Editors/Chief Editors can manipulate Kerala Lottery Results. Please do not contact us or any of its representatives regarding it. We do not sell tickets or any other things online.
--------------------

If you want to contact for any kind of Kerala State lotteries inquiry, please use the contact details given below.


Contact Kerala State Lotteries
Contact Numbers of Kerala State Lotteries
Phone number: 0471-2305193,
Telephone: 0471-2305230,
Other: 0471-2301741,
Fax: 0471-2301740


Email Addresses of Kerala State Lotteries
dirkerlot@gmail.com
keralalotteries@gmail.com
Postal Address of Kerala State Lotteries
Directorate of State Lotteries,
Government of Kerala,
Vikas Bhavan P.O.,
Thiruvananthapuram,
Kerala, India. Pincode: 695033.