» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

LIVE Kerala Lottery Results : Nirmal Lotteries Today - Older draw

Kerala Lottery Results Official

Nirmal Lotteries Results


The Official Kerala Lottery Result: Kerala State Nirmal Lotteries: The first prize is worth Rs.7,000,000/-, while the second and third are of Rs.10,00,000/- and Rs.100,000/- respectively. The consolation prize is Rs 8,000. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs.
---
---

www.keralalotteryrersults.in included all Previous and old results Nirmal Lottery Results, Kerala state Govt Nirmal Lottery Results On every Friday's Nirmal Lottery Result is publishing, Prediction of the Nirmal lottery results announcing on Friday 4 pm on www.keralalotteryresults.in the first prize of Kerala Lottery Result of Nirmal Lottery Result is 70 Lakhs (Prize Money Seventy Lakh Rupees). clicking each link of Nirmal Lottery Results You can check the results of every week's Nirmal Kerala Lottery Result. Kerala Lottery Result Nirmal NR- Lotteries Live Today: Kerala Lotteries: The first prize is for worth 70 Lakhs, while the second Prize Rs 10 Lakhs third of Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8000.

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.