» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, September 14, 2023

15-09-2023 Nirmal NR-346 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 15.09.2023

Live Nirmal Lottery Result NR-346
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-346 Result. Nirmal Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Results on 15.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 15-09-2023 Out 3:01 PM everyday. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Nirmal NR-346 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check the 15.09.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "ND 943012". The first Prize amount 70 lakhs is received from "PATHANAMTHITTA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 346 Kerala Lottery Result announced on 15.09.2023. First prize is only 70 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Friday result is Nirmal (NR-346) 15-09-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

15-09-2023 Friday Kerala Official Lottery Results
Nirmal Lottery Result NR.346

1st Prize ₹7,000,000/- [70 Lakhs] 
ND 943012 (ADOOR)
Agent Name: VINODHINI MADHU
Agency No.: H 1070

Consolation Prize ₹8,000/-
NA 943012
NB 943012
NC 943012
NE 943012
NF 943012
NG 943012
NH 943012
NJ 943012
NK 943012
NL 943012
NM 943012

2nd Prize ₹10,00,000/- [10 Lakhs] 
NF 816716 (KOLLAM)
Agent Name: VINOD
Agency No.: Q 7469

3rd Prize ₹100,000/- [1 Lakh]
1) NA 431513 (KANNUR)
2) NB 937849 (PATTAMBI)
3) NC 601061 (MALAPPURAM)
4) ND 579057 (KAYAMKULAM)
5) NE 723075 (PAYYANUR)
6) NF 975682 (PUNALUR)
7) NG 398569 (KANNUR)
8) NH 717957 (THIRUVANANTHAPURAM)
9) NJ 651865 (CHERTHALA)
10) NK 223452 (KOTTAYAM)
11) NL 771607 (KASARAGOD)
12) NM 211415 (IDUKKI)

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹5,000/- 
0067  0082  0116  0303  1307  1844  3211  4166  4227  4232  4441  5081  6138  6238  6573  7779  8838  8850

5th Prize ₹1,000/-
0158  0182  0915  0971  1743  1913  2111  2208  2260  2309  2321  2944  3595  4298  4582  4777  5395  5463  5468  5901  6133  6172  6304  6640  6709  7024  7107  7160  7264  7902  8896  8913  9145  9270  9310  9834

6th Prize ₹500/-
0008  0123  0127  0197  0262  0395  0479  0673  0691  1077  1135  1149  1515  1549  1843  2067  2191  2526  2539  2794  3121  3192  3331  3509  3851  3861  3880  3949  4016  4069  4241  4357  4472  4643  4872  4901  4987  5162  5182  5752  5947  6007  6097  6134  6139  6157  6213  6240  6294  6336  6614  6812  7065  7091  7427  7511  7531  7631  7653  7750  7761  7763  7907  8008  8013  8379  8601  8865  8883  9005  9092  9155  9216  9218  9419  9552  9645  9666  9872

7th Prize ₹100/-
0064  0142  0266  0386  0529  0556  0706  0904  0969  0985  1131  1234  1345  1368  1467  1500  1516  1642  1689  1752  1932  2019  2095  2313  2376  2528  2776  2844  2853  2858  3071  3083  3176  3201  3342  3417  3502  3916  3959  3988  4063  4211  4313  4564  4710  4749  4785  4799  4864  4875  4929  5239  5321  5373  5507  5675  5721  5821  6086  6148  6221  6340  6344  6372  6519  6641  6692  6760  6829  6847  6936  6945  6950  7004  7050  7067  7099  7127  7146  7327  7348  7446  7507  7512  7530  7599  7770  7781  7810  7882  7946  8039  8097  8155  8161  8435  8480  8483  8568  8593  8610  8626  8678  8858  8874  8953  9019  9056  9060  9097  9266  9274  9301  9354  9465  9545  9707  9857  9888  9942  9963  9989

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
nr-346-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-15-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

nr-346-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-15-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

nr-346-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-15-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0003

Kerala Lottery winning number NR-346 and 15/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 15.09.23 Nirmal NR 346 Live Today: The first prize is worth Rs 70 lakh, while the second and third prizes are of Rs 10 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR346 the Draw was held on 15/09/2023 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]