» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

LIVE Kerala Lottery Results : Win Win Lotteries Today - Older draw

Kerala Lottery Results Official

Win-Win Lotteries Results


The Official Kerala Lottery Result: Kerala State Win Win Lotteries: The first prize is worth Rs.7,500,000/-, while the second and third are of Rs.500,000/- and Rs.100,000/- respectively. The consolation prize is Rs 8,000. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs.
---
---
www.keralalotteryrersults.in included all Previous and old results Win Win Lottery Results, Kerala state Govt Win Win Lottery Results On every Monday's Win Win Lottery Result is publishing, Prediction of the Win Win lottery results announcing on Monday 4 pm on www.keralalotteryresults.in the first prize of Kerala Lottery Result of Win Win Lottery Result is 75 Lakhs (Prize Money Seventy Five Lakh Rupees). clicking each link of Win Win Lottery Results You can check the results of every week's Win Win Kerala Lottery Result. Kerala Lottery Result Win Win W- Lotteries Live Today: Kerala Lotteries: The first prize is for worth 75 Lakhs, while the second Prize Rs 5 Lakhs third of Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8000.

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.