» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, November 26, 2023

27-11-2023 Win-Win W-745 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 27 November 2023

Kerala State Lottery Result 27/11/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-745 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 27.11.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 27-11-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-745 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-745

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 27.11.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WS 744599". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 745 Kerala Lottery Result announced on 27.11.2023. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-745) 27-11-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

27-11-2023 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.745
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  745
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WS 744599 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: AJITH KUMAR V
Agency No.: T 8501

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WN 744599
WO 744599
WP 744599
WR 744599
WT 744599
WU 744599
WV 744599
WW 744599
WX 744599
WY 744599
WZ 744599

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WN 829417 (THRISSUR)
Agent Name: P P LOHITHAKSHAN
Agency No.: R 6558

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WN 172703 (ERNAKULAM)
2) WO 962717 (PALAKKAD)
3) WP 107857 (PALAKKAD)
4) WR 120445 (CHITTUR)
5) WS 697465 (THRISSUR)
6) WT 162159 (KOTTAYAM)
7) WU 240217 (ADIMALY)
8) WV 979032 (KOTTAYAM)
9) WW 251920 (KOTTAYAM)
10) WX 167866 (ERNAKULAM)
11) WY 402734 (KOLLAM)
12) WZ 666981 (VAIKKOM)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0268  1477  1806  1956  2679  2692  3071  3157  3236  3830  4051  4171  5430  5672  5802  6336  6552  8930


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
0977  1524  1711  2245  2334  6576  6863  7424  8628  9215


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0844  2570  3317  4032  4060  4075  4233  4356  4888  5719  5935  7117  8148  8856

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0045  0120  0311  0323  0437  0495  0779  0855  0961  1067  1347  1427  1436  1536  1571  1575  1696  1929  2240  2525  2559  2713  3023  3070  3129  3144  3430  3486  3655  3687  3780  3847  3868  3872  4011  4059  4159  4178  4365  4412  4544  4812  4987  5016  5030  5064  5067  5526  6075  6107  6129  6303  6419  6431  6465  6661  6705  6721  6788  7001  7056  7297  7498  7523  7809  7941  8009  8097  8211  8452  8633  8666  8711  8919  8928  9027  9134  9147  9170  9183  9609  9950

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0006  0092  0097  0176  0183  0206  0238  0242  0304  0351  0384  0429  0572  0629  0755  0935  0975  1035  1038  1049  1268  1379  1532  1547  1586  1772  1875  1900  1942  2038  2164  2170  2238  2271  2342  2392  2419  2577  2925  3064  3141  3168  3542  3644  3769  3900  3964  3993  4017  4083  4266  4269  4318  4436  4458  4527  4632  4727  4834  4928  4978  4985  4990  5013  5031  5272  5285  5331  5512  5513  5518  5527  5618  5647  5785  5947  5971  6072  6148  6195  6330  6334  6425  6568  6578  6645  6702  6729  6737  6793  6810  6840  6922  7084  7149  7234  7273  7293  7433  7487  7520  7823  7938  8019  8051  8117  8324  8329  8361  8382  8410  8437  8487  8627  8639  8642  8653  8701  8705  8728  8901  9196  9262  9394  9407  9827

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
w-745-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-27-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

w-745-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-27-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

w-745-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-27-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-745 and 27/11/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 27.11.23 Win Win W 745 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W745 the Draw was held on 27/11/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]