» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

LIVE Kerala Lottery Results : Akshaya Lotteries Today - Older draw

Kerala Lottery Results Official

Akshaya Lotteries Results

The Official Kerala Lottery Result: Kerala State Akshaya Lotteries: The first prize is worth Rs.7,000,000/-, while the second and third are of Rs.500,000/- and Rs.100,000/- respectively. The consolation prize is Rs 8,000. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs.

---
---
www.keralalotteryrersults.in included all Previous and old results Akshaya Lottery Results, Kerala state Govt Akshaya Lottery Results On every Sunday's Akshaya Lottery Result is publishing, Prediction of the Akshaya lottery results announcing on Wednesday 4 pm on www.keralalotteryresults.in the first prize of Kerala Lottery Result of Akshaya Lottery Result is 70 Lakhs (Prize Money Seventy Lakh Rupees). clicking each link of Akshaya Lottery Results You can check the results of every week's Akshaya Kerala Lottery Result. Kerala Lottery Result Akshaya W- Lotteries Live Today: Kerala Lotteries: The first prize is for worth 75 Lakhs, while the second Prize Rs 5 Lakhs third of Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8000.
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.