» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, September 3, 2023

03-09-2023 Akshaya AK-615 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 03.09/.2023

Live Akshaya Lottery Result AK-615
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in

Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-615 Result. Akshaya Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Results on 03.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 03-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Akshaya AK-615  Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check 3.9.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "AE 738617". The first Prize amount 70 lakhs is received from "KANNUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 615 Kerala Lottery Result announced on 03.09.2023. First prize only 70 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Sunday result is Akshaya (AK-615) 03-09-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

03-09-2023 Sunday Kerala Official Lottery Results
Akshaya Lottery Result AK.615

1st Prize
Rs.70,00,000/-
AE 738617 (KANNUR)
Agent Name: SINURAJ P
Agency No.: C 4861

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
AA 738617
AB 738617
AC 738617
AD 738617
AF 738617
AG 738617
AH 738617
AJ 738617
AK 738617
AL 738617
AM 738617
 
2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AH 768852 (MALAPPURAM)
Agent Name: GOVINDAN
Agency No.: M 3757

3rd Prize
Rs.100,000/-
1) AA 248773 (KOLLAM)
2) AB 366466 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) AC 653302 (GURUVAYOOR)
4) AD 109110 (KAYAMKULAM)
5) AE 213780 (ERNAKULAM)
6) AF 906526 (CHERTHALA)
7) AG 388246 (KOZHIKKODE)
8) AH 137451 (ATTINGAL)
9) AJ 891090 (THAMARASSERY)
10) AK 527484 (GURUVAYOOR)
11) AL 470281 (CHITTUR)
12) AM 707040 (PAYYANUR)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0125  0487  0724  1393  1553  2238  3506  4101  5452  5462  5994  6116  6959  7859  8030  8313  8960  9889
 
5th Prize
Rs. 2,000/-
0975  1276  2117  4366  6257  6858  8649
 
6th Prize
Rs. 1,000/-
0229  0277  0282  0645  1200  1443  1869  2138  2206  2399  3172  4128  4672  4683  5064  6220  6231  6608  6664  6991  7239  7786  7887  8556  8568  9255
 
7th Prize
Rs. 500/-
0076  0218  0243  0514  0520  0590  0606  0676  0714  0886  1145  1243  1390  1540  1545  1625  1713  1790  1913  2012  2076  2110  2447  2643  3167  3226  3362  3602  3719  4007  4058  4127  4270  4304  4337  4407  4470  4653  4728  4736  4965  5008  5216  5321  5403  5420  5477  5561  5664  5808  5918  6036  6359  6497  6619  6768  6801  7241  7361  7518  7568  7646  7705  7734  7848  7990  8068  8524  8709  8763  9298  9894

8th Prize
Rs. 100/-
0165  0388  0437  0442  0587  0690  0694  0750  0945  0970  1017  1169  1193  1277  1294  1398  1455  1693  1708  1767  1821  1873  1955  1991  2094  2195  2297  2524  2652  2915  2927  3008  3067  3097  3110  3182  3245  3282  3411  3415  3790  3840  3848  3924  4010  4075  4295  4389  4390  4455  4464  4552  4645  4854  4971  4989  5024  5056  5072  5091  5353  5391  5741  5760  5884  5892  5910  5926  5946  6155  6346  6355  6430  6482  6574  6607  6613  6705  6867  6871  6934  7066  7082  7093  7174  7311  7417  7419  7435  7438  7528  7730  7781  7871  8059  8075  8177  8254  8321  8361  8377  8445  8456  8489  8545  8848  8860  9009  9023  9041  9069  9203  9250  9302  9510  9525  9573  9640  9695  9766  9861  9884  9991

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF


Kerala Lottery winning number AK-615 and 03/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 03.09.23 Akshaya AK 615 Live Today: The first prize is worth Rs 70 lakh, while the second and third prizes are of Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK615 the Draw held on 03/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]