» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, September 2, 2023

02-09-2023 Karunya KR-617 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 02.09.2023

Live Karunya Lottery Result KR-617
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-617 Result. Karunya Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Results on 02.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 02-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Karunya KR-617 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check the 2.9.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "KO 710771". The first Prize amount of 80 lakhs is received from "VAIKKOM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 617 Kerala Lottery Result announced on 02.09.2023. The first prize is only 80 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Saturday result is Karunya (KR-617) 02-09-2023 weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

02-09-2023 Saturday Kerala Official Lottery Results
Karunya Lottery Result KR.617

1st Prize ₹80,00,000/- [80 Lakhs]  
KO 710771 (VAIKKOM)
Agent Name: C BHAGYALEKSHMI
Agency No.: 
K 5714

Consolation Prize ₹8,000/-
KN 710771
KP 710771
KR 710771
KS 710771
KT 710771
KU 710771
KV 710771
KW 710771
KX 710771
KY 710771
KZ 710771

2nd Prize ₹5,00,000/- [5 Lakhs]
KO 950721 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name: V PRAJEEV
Agency No.: 
T 2614
 
3rd Prize ₹100,000/- [1 Lakh]
1) KN 305812 (THAMARASSERY)
2) KO 385071 (ERNAKULAM)
3) KP 987100 (CHITTUR)
4) KR 422759 (KOTTAYAM)
5) KS 102265 (KOLLAM)
6) KT 655749 (KARUNAGAPALLY)
7) KU 339474 (WAYANADU)
8) KV 713411 (WAYANADU)
9) KW 145565 (PALAKKAD)
10) KX 136011 (CHITTUR)
11) KY 644446 (KANHANGAD)
12) KZ 712816 (VAIKKOM)

For the tickets ending with the following numbers
4th Prize ₹5,000/-  
0509  2620  3509  3758  4566  5710  5832  6098  6340  6517  6639  6853  6969  7767  7897  8591  8592  9501

5th Prize ₹2,000/-
0774  3695  3731  6479  6709  7125  8108  8770  8980  9090
 
6th Prize ₹1,000/- 
1808  2053  3073  3151  3864  4418  4783  5268  5450  6901  7005  7807  7847  9892
 
7th Prize ₹500/-   
0006  0163  0300  0416  0456  0574  0635  0718  1021  1165  1215  1414  1763  1853  1959  2293  2599  2656  2734  2909  3249  3493  3532  3558  3611  3881  4127  4257  4400  4493  4691  4716  4929  5080  5087  5204  5313  5321  5587  5703  5929  6092  6218  6324  6360  6418  6458  6474  6489  6509  6546  6592  6797  6834  6873  7000  7060  7190  7415  7567  7714  7844  7851  7994  8027  8077  8140  8141  8157  8317  8380  8428  8511  8649  8883  9423  9704  9780  9911  9981
 
8th Prize ₹100/-   
0078  0096  0130  0192  0226  0317  0359  0369  0439  0507  0520  0541  0620  0655  0668  0709  0738  0838  0978  1052  1061  1174  1182  1227  1254  1428  1488  1496  1540  1561  1577  1579  1628  1629  1731  1760  1926  1950  2106  2163  2179  2206  2230  2364  2449  2466  2499  2698  2726  2756  2765  2816  2881  2908  2968  3028  3066  3210  3224  3459  3964  4156  4387  4402  4630  4950  5057  5077  5361  5441  5531  5642  5682  5774  5850  5900  5905  5907  6165  6279  6337  6619  6653  6706  6710  6826  6827  7006  7158  7167  7179  7218  7325  7328  7444  7469  7508  7778  7782  7944  7983  8001  8011  8147  8213  8228  8243  8247  8256  8296  8367  8373  8409  8548  8618  8740  8816  9256  9308  9545  9714  9759  9939  9949
 
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
..

Kerala Lottery winning number KR-617 and 02/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.  

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 02.09.23 Karunya KR 617 Live Today: The first prize is worth Rs 80 lakh, while the second and third prizes are Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR617 the Draw was held on 02/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07% plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023