» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

LIVE Kerala Lottery Results : Bumper Lotteries Today - Older draw

KERALA STATE LOTTERY RESULTS

Kerala Bumper Lottery Result

---

Kerala State Lottery Result
Today and Previous BUMPER Lottery Results
www.keralalotteryresults.in

24-01-2024 Christmas New Year Bumper BR 95 Results

22-11-2023 Pooja Bumper BR 94 Results

20-09-2023 Thiruvonam Bumper BR 93 Results

---

Kerala Bumper Lotteries

Directorate of Kerala state lottery Six Bumper Lotteries comes under Kerala State Lotteries which are conducted seasonally. The following Onam, Pooja, Vishu, Thiruvonam, Monsoon, X’ mas- new year, Summer are the types of Bumper lotteries offered by the Directorates of Kerala State Lotteries. Check all about it. Kerala State Lottery next bumper draws Summer Bumper 2020 BR72 Lottery Result.