» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, September 1, 2023

01-09-2023 Nirmal NR-344 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 01.09.2023

Live Nirmal Lottery Result NR-344
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-344 Result. Nirmal Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Results on 01.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 01-09-2023 Out 3:01 PM everyday. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Nirmal NR-344 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.com.

Kerala Lottery Previous Results

Check the 01.09.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "NG 516437". The first Prize amount 70 lakhs is received from "***" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 344 Kerala Lottery Result announced on 01.09.2023. First prize is only 70 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Friday result is Nirmal (NR-344) 01-09-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

01-09-2023 Friday Kerala Official Lottery Results
Nirmal Lottery Result NR.344

1st Prize ₹7,000,000/- [70 Lakhs] 
NG 516437 (VAIKKOM)
Agent Name: SURESH KUMAR M G
Agency No.: K 4602

Consolation Prize ₹8,000/-
NA 516437
NB 516437
NC 516437
ND 516437
NE 516437
NF 516437
NH 516437
NJ 516437
NK 516437
NL 516437
NM 516437

2nd Prize ₹10,00,000/- [10 Lakhs] 
NC 278812 (VAIKKOM)
Agent Name: SAJEESH
Agency No.: K 9899

3rd Prize ₹100,000/- [1 Lakh]
NA 679345
NB 870954
NC 134822
ND 858498
NE 800824
NF 557828
NG 578370
NH 182835
NJ 454611
NK 827234
NL 203530
NM 191418

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹5,000/- 
1801 2169 2230 2875 3452 3614 4325 4585 5029 6613 7398 7520 7534 7774 8126 8867 9028 9042

5th Prize ₹1,000/-
0412  0547  0766  0927  1672  1950  2014  3053  3157  4019  4251  4370  4894  5147  5476  5480  6012  6358  6369  6427  6465  6596  6713  7054  7105  7672  8519  8606  8980  9047  9095  9244  9309  9349  9718  9896

6th Prize ₹500/-
0286  0329  0418  0721  0839  0851  0988  1303  1432  1603  1652  1920  1932  1959  1960  2045  2058  2349  2492  2532  2563  2652  2892  2943  3052  3060  3120  3150  3228  3244  3299  3302  3529  3680  3821  3996  4003  4096  4571  4787  5062  5077  5174  5176  5222  5261  5446  5503  5608  5666  5670  5919  6183  6260  6323  6640  6680  6986  7016  7217  7240  7259  7266  7294  7493  7518  7603  7674  8091  8184  8298  8347  8409  8487  8814  8934  9158  9757  9854

7th Prize ₹100/-
0066  0075  0094  0173  0182  0251  0300  0341  0540  0584  0698  0728  0767  0791  0814  0832  0849  0892  0997  1059  1268  1284  1324  1696  1712  1808  1934  2048  2351  2453  2485  2543  2899  2948  2970  3065  3073  3115  3187  3296  3304  3307  3369  3453  3741  3752  3884  3898  4211  4409  4507  4540  4579  4643  4678  4689  4700  4732  4815  4829  4847  4855  4896  4901  4926  5095  5232  5330  5341  5556  5590  5796  5946  5990  6046  6082  6123  6237  6259  6264  6274  6312  6368  6512  6621  6696  6743  6767  6795  6935  7062  7261  7311  7349  7425  7459  7583  7875  7920  8083  8123  8193  8307  8327  8463  8491  8513  8574  8968  9009  9076  9083  9111  9164  9252  9300  9398  9400  9464  9824  9828  9934

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF


Kerala Lottery winning number NR-344 and 01/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 01.09.23 Nirmal NR 344 Live Today: The first prize is worth Rs 70 lakh, while the second and third prizes are of Rs 10 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR344 the Draw held on 01/09/2023 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder get after the deduction of 07 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]