» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, September 1, 2023

31-08-2023 Karunya Plus KN-485 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES AUGUST 2023

Kerala Lottery Result 31.08.2023

Live Karunya Plus Lottery Result KN-485
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in

Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-485 Result. Karunya Plus Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Results on 31.08.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 31-08-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Karunya Plus KN-485 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check the 31.08.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "PT 528544". The first Prize amount of 80 lakhs is received from "KARUNAGAPPALLY". The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 485 Kerala Lottery Result announced on 31.08.2023. The first prize is only 80 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Thursday result is Karunya Plus (KN-485) 31-08-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

31-08-2023 Thursday Kerala Official Lottery Results
Karunya Plus Lottery Result KN.485

1st Prize
Rs.80,00,000/-
PT 528544 (KARUNAGAPPALLY)
Agent Name: SABEER A
Agency No.: Q 2245

Consolation Prize
Rs. 8,000/-

PN 528544
PO 528544
PP 528544
PR 528544
PS 528544
PU 528544
PV 528544
PW 528544
PX 528544
PY 528544
PZ 528544

2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PS 707624 (PATTAMBI)
Agent Name: SHRUTHY K
Agency No.: P 6116
 
3rd Prize
Rs.100,000/-
1) PN 506788 (IRINJALAKUDA)
2) PO 765430 (KOLLAM)
3) PP 483965 (THAMARASSERY)
4) PR 254503 (KOTTAYAM)
5) PS 358349 (THIRUVANANTHAPURAM)
6) PT 463298 (KOTTAYAM)
7) PU 965084 (PUNALUR)
8) PV 559596 (PALAKKAD)
9) PW 289023 (CHITTUR)
10) PX 191859 (WAYANADU)
11) PY 300869 (WAYANADU)
12) PZ 893082 (MANANTHAVADY)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0183  2045  2109  2778  2985  3268  5381  6405  6586  7164  7235  7659  7771  8139  8993  9142  9815  9911

5th Prize
Rs. 1,000/-
0082  0230  0291  0829  1071  1173  2377  2426  2481  2695  3141  3165  3394  3407  3726  3891  4006  4387  4513  4537  4728  5287  5320  5940  6062  6104  6846  7420  7557  7642  8126  9347  9458  9658

6th Prize
Rs. 500/-
0179  0353  0358  0362  0666  0891  0947  1559  1629  1860  1936  1981  2011  2047  2320  2363  2512  2517  2784  3172  3370  3382  3473  3649  3690  3741  3906  3924  4031  4053  4168  4190  4412  4484  4574  4714  4866  4868  4942  5061  5090  5264  5266  5302  5595  5607  5661  5690  5885  6094  6151  6254  6362  6576  6614  6705  6852  7242  7401  7451  7552  7561  7619  7858  8319  8438  8844  8947  9020  9024  9083  9225  9276  9468  9496  9532  9643  9766  989

7th Prize
Rs. 100/-
0152  0255  0282  0302  0315  0341  0424  0450  0517  0532  0647  0699  0825  0866  0926  1069  1186  1254  1355  1592  1818  1839  1920  2009  2054  2064  2073  2138  2523  2541  2576  2586  2624  2820  3038  3082  3114  3189  3281  3518  3561  3674  3698  3833  3899  3903  3961  4131  4173  4186  4230  4231  4293  4324  4357  4431  4475  4751  4873  4972  5001  5079  5194  5234  5260  5340  5510  5564  5599  5834  6055  6112  6115  6173  6352  6462  6528  6651  6681  6969  6998  7077  7100  7119  7168  7190  7226  7230  7346  7471  7574  7646  7721  7741  7838  7906  7936  8035  8048  8083  8229  8316  8353  8374  8447  8602  8655  8793  8825  8972  9040  9041  9190  9231  9350  9442  9464  9542  9555  9614  9624  9724  9799  9938  9957  9961

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF

Kerala Lottery winning number KN-485 and 31/08/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.  

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 31.08.23 Karunya Plus KN 485 Live Today: The first prize is worth Rs 80 lakh, while the second and third prizes are Rs 10 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN485 the Draw was held on 31/08/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023