» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, September 4, 2023

04-09-2023 Win-Win W-734 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 04.09.2023

Live Win Win Lottery Result W-734
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-734 Result. Win Win Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Results on 04.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 04-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Win Win W-734 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check 4.9.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "WG 852356". The first Prize amount 75 lakhs is received from "KAYAMKULAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 734 Kerala Lottery Result announced on 04.09.2023. First prize only 75 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Monday result is Win Win (W-734) 04-09-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

04-09-2023 Monday Kerala Official Lottery Results
Win Win Lottery Result W.734

1st Prize 7,500,000/- (75 Lakhs) 
WG 852356 (KAYAMKULAM)
Agent Name: P SIVANKUTTY
Agency No.: A 2311

Consolation Prize 8,000/-
WA 852356
WB 852356
WC 852356
WD 852356
WE 852356
WF 852356
WH 852356
WJ 852356
WK 852356
WL 852356
WM 852356

2nd Prize 500,000/- (5 Lakhs) 
WK 455547 (WAYANADU)
Agent Name: NOUSHAD M K
Agency No.: W 533

3rd Prize 100,000/- (1 Lakh)   
1) WA 822770 (PALAKKAD)
2) WB 996288 (ADIMALY)
3) WC 858985 (KATTAPPANA)
4) WD 269806 (MOOVATTUPUZHA)
5) WE 411068 (ERNAKULAM)
6) WF 293410 (CHITTUR)
7) WG 800943 (KOZHIKKODE)
8) WH 861138 (THIRUR)
9) WJ 188761 (THIRUVANANTHAPURAM)
10) WK 117563 (PUNALUR)
11) WL 319822 (IRINJALAKUDA)
12) WM 303246 (THIRUVANANTHAPURAM)

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize 5,000/-
0092  2160  3143  3494  4470  4608  4681  5640  6586  6654  6974  7202  7519  7929  8185  8661  9193  9378

5th Prize ₹2,000/-
0703  0870  1479  1536  1686  2596  3205  3540  5002  7885

6th Prize 1,000/-  
0212  2272  2549  3207  4795  5032  5040  5590  6226  7829  8202  8644  8999  9635
 
7th Prize 500/-
0034  0240  0595  0842  0854  1200  1219  1291  1354  1638  1911  2010  2018  2151  2346  2373  2418  2423  2445  2486  2533  2594  2634  2704  2998  3011  3036  3108  3147  3162  3264  3330  3371  3410  3532  3533  3579  3623  3633  3850  3890  4014  4100  4281  4415  4557  4996  5058  5094  5363  5446  5453  5476  5597  5740  5774  5919  6304  6333  6464  6506  6611  6641  7021  7238  7241  7268  7387  7535  7646  7809  7857  7970  8030  8524  8597  8654  8719  9251  9598  9875  9997
 
8th Prize 100/-  
0074  0117  0210  0351  0386  0425  0625  0630  0684  0884  0907  0928  1009  1054  1075  1086  1091  1270  1349  1391  1526  1573  1784  1812  1813  2002  2014  2027  2050  2276  2390  2414  2538  2568  2608  2674  2679  2744  2802  2854  2982  3123  3262  3290  3577  3586  3610  3671  3685  3729  4146  4289  4352  4356  4428  4440  4453  4463  4616  4765  4841  4844  4978  5061  5134  5314  5558  5669  5670  5722  5797  5990  6010  6033  6089  6113  6135  6169  6274  6275  6292  6307  6317  6373  6375  6536  6902  6929  6955  7185  7411  7465  7483  7599  7610  7647  7662  7686  8002  8026  8027  8108  8138  8176  8358  8362  8399  8401  8405  8433  8498  8746  8750  8852  8870  8944  8964  8970  9078  9148  9269  9513  9565  9687  9763  9913
 
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Previous Win Win Lottery Results

PDF


Kerala Lottery winning number W-734 and 04/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 04.09.23 Win Win W 734 Live Today: The first prize is worth Rs 75 lakh, while the second and third prizes are of Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W734 the Draw held on 03/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder get after the deduction of 7 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]