» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, September 5, 2023

05-09-2023 Sthree Sakthi SS-379 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 05.09.2023

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-379
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
 
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-379 Result. Sthree Sakthi Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Results on 05.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 05-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Sthree Sakthi SS-379 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.com.

Kerala Lottery Previous Results

Check 5.9.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "SA 210777". The first Prize amount 75 lakhs is received from "KOLLAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 379 Kerala Lottery Result announced on 05.09.2023. First prize only 75 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Tuesday result is Sthree Sakthi (SS-379) 5-9-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

05-09-2023 Tuesday Kerala Official Lottery Results
Sthree Sakthi Lottery Result SS.379

1st Prize
Rs.75,00,000/-
SA 210777 (KOLLAM)
Agent Name: VIJAYAKUMAR J
Agency No: 
Q 7654

Consolation Prize
Rs. 8,000/-

SB 210777
SC 210777
SD 210777
SE 210777
SF 210777
SG 210777
SH 210777
SJ 210777
SK 210777
SL 210777
SM 210777

2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SL 768004 (CHITTUR)
Agent Name: RAJA
Agency No: 
P 5018

For The Tickets Ending With The Following Numbers

3rd Prize
Rs.5,000/-
0498  0700  2031  2131  2172  2707  2810  3338  4297  4405  6071  6340  6979  7723  7735  8888  8993  9468

4th Prize
Rs. 2,000/-
0954  2705  2793  4229  5621  6863  8144  9315  9535  9949

5th Prize
Rs. 1,000/-
0202  1321  2094  2683  3271  3312  4569  5755  5855  5890  6009  6051  6234  6274  6785  8001  8117  8355  9221  9291
 
6th Prize
Rs. 500/-
0462  0617  0683  1758  1910  2052  2176  2205  2318  2495  2503  3099  3123  3199  3359  3488  3525  3846  3895  3990  4013  4130  4510  4868  5023  5233  5422  5595  5715  6063  6243  6572  6652  6810  6854  7381  7414  7921  7926  8283  8319  8507  8546  8741  8900  8901  9260  9455  9490  9751  9787  9903

7th Prize
Rs. 200/-
0064  0137  0344  0621  1525  1955  2013  2508  3210  3217  3502  3535  3701  3794  3970  4028  4252  4265  4491  4692  5842  6004  6083  6301  6316  6513  6596  6667  7040  7056  7481  8024  8121  8138  8190  8223  8263  8496  8693  8964  8970  9074  9156  9800  9860

8th Prize
Rs. 100/-
0088  0139  0148  0219  0308  0350  0475  0491  0608  0652  0972  1036  1044  1109  1129  1196  1215  1326  1395  1479  1521  1712  1736  1755  1913  1921  1978  2090  2166  2220  2411  2514  2726  2827  2835  2913  2936  3160  3169  3284  3452  3540  3696  3769  3915  3980  4002  4023  4166  4240  4247  4322  4337  4462  4571  4706  4771  4800  4801  4902  5026  5142  5217  5272  5387  5504  5547  5561  5594  5653  5964  6003  6100  6332  6459  6490  6515  6543  6635  6732  6752  6762  6768  6882  6952  7076  7189  7280  7432  7433  7452  7520  7555  7650  7670  7681  7745  7809  7863  8071  8155  8232  8351  8372  8430  8485  8565  8566  8603  8665  8774  8780  8798  8844  8924  8948  8994  9053  9110  9213  9320  9336  9507  9516  9518  9870
*****
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF


Kerala Lottery winning number SS-379 and 05/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 05.09.23 Sthree Sakthi SS 379 Live Today: The first prize is worth Rs 75 lakh, while the second and third prizes are of Rs 10 lakh and Rs 5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS379 the Draw held on 05/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 7% plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]