» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, August 19, 2023

20-08-2023 Akshaya AK-613 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES AUGUST 2023

Kerala Lottery Result 20.08/.2023

Live Akshaya Lottery Result AK-613
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in

Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-613 Result. Akshaya Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Results on 20.08.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 20-08-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Akshaya AK-613  Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.com.

Kerala Lottery Previous Results

Check 20.08.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "AL 624370". The first Prize amount 70 lakhs is received from "PALAKKAD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 613 Kerala Lottery Result announced on 20.08.2023. First prize only 70 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Sunday result is Akshaya (AK-613) 20-08-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.


KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

20-08-2023 Sunday Kerala Official Lottery Results
Akshaya Lottery Result AK.613

1st Prize
Rs.70,00,000/-
AL 624370 (PALAKKAD)
Agent Name: JAISON P F
Agency No.: P 1857

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
AA 624370
AB 624370
AC 624370
AD 624370
AE 624370
AF 624370
AG 624370
AH 624370
AJ 624370
AK 624370
AM 624370
 
2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AK 589233 (THRISSUR)
Agent Name: RAKESH KUMAR
Agency No.: R 5949

3rd Prize
Rs.100,000/-
1) AA 747903 (KATTAPPANA)
2) AB 168894 (KANNUR)
3) AC 357964 (THIRUVANANTHAPURAM)
4) AD 568227 (ERNAKULAM)
5) AE 733348 (CHITTUR)
6) AF 793730 (KOZHIKKODE)
7) AG 248545 (KOZHIKKODE)
8) AH 471978 (PATHANAMTHITTA)
9) AJ 618408 (ERNAKULAM)
10) AK 534586 (PATTAMBI)
11) AL 759169 (KOLLAM)
12) AM 700932 (ALAPPUZHA)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0012  0200  0586  1277  2134  2505  3112  3320  4013  4860  5112  5584  6330  6459  8036  8839  9107  9850
 
5th Prize
Rs. 2,000/-
2192  2391  4175  4284  4625  4720  4993
 
6th Prize
Rs. 1,000/-
0320  0409  1454  2042  2348  2501  2583  2626  3563  4056  4364  4403  5350  6089  6408  7009  7380  7413  7475  7789  8003  8271  8317  8437  9716  9864
 
7th Prize
Rs. 500/-
0002  0437  0745  0956  1159  1402  1674  1790  2208  2711  2760  2864  3312  3443  3685  3686  3732  4035  4054  4128  4316  4429  4876  4956  5139  5225  5317  5418  5432  5469  5713  5789  5996  6061  6347  6641  6730  6778  6862  6968  7169  7249  7302  7331  7569  7740  7819  7939  7969  8483  8493  8577  8615  8699  8707  8734  8942  8975  9053  9085  9208  9218  9322  9323  9363  9459  9624  9686  9780  9843  9913  9935

8th Prize
Rs. 100/-
0130  0258  0398  0422  0457  0476  0487  0552  0620  0677  0918  0928  1102  1107  1191  1450  1697  1972  1984  1987  2026  2213  2227  2309  2394  2622  2637  2740  2777  2803  2852  2856  2911  2947  3170  3177  3186  3253  3297  3361  3475  3523  3532  3604  3767  3814  3871  3986  4022  4083  4097  4136  4137  4255  4303  4313  4314  4329  4398  4459  4528  4529  4609  4696  4714  4745  4931  5205  5266  5292  5293  5316  5399  5758  5771  5787  5934  5993  6036  6287  6331  6341  6476  6500  6556  6597  6632  6945  7001  7051  7056  7296  7430  7443  7453  7536  7538  7590  7601  7736  7749  7850  7961  8013  8018  8269  8387  8415  8470  8570  8682  9015  9201  9277  9304  9360  9497  9525  9617  9729  9801  9826  9987

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
ak-613-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-20-08-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

ak-613-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-20-08-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

ak-613-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-20-08-2023-keralalotteryresults.in_page-0003

Kerala Lottery winning number AK-613 and 20/08/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 20.08.23 Akshaya AK 613 Live Today: The first prize is worth Rs 70 lakh, while the second and third prizes are of Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK613 the Draw held on 20/08/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]