» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, August 18, 2023

19-08-2023 Karunya KR-615 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES AUGUST 2023

Kerala Lottery Result 19.08.2023

Live Karunya Lottery Result KR-615
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-615 Result. Karunya Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Results on 19.08.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 19-08-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Karunya KR-615 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.com.

Kerala Lottery Previous Results

Check the 19.8.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "**". The first Prize amount of 80 lakhs is received from "***" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 615 Kerala Lottery Result announced on 19.08.2023. The first prize is only 80 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Saturday result is Karunya (KR-615) 19-08-2023 weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

19-08-2023 Saturday Kerala Official Lottery Results
Karunya Lottery Result KR.615

1st Prize ₹80,00,000/- [80 Lakhs]  
KO 857457 (PUNALUR)
Agent Name: LAYA S VIJAYAN
Agency No.: Q 2964

Consolation Prize ₹8,000/-
KN 857457
KP 857457
KR 857457
KS 857457
KT 857457
KU 857457
KV 857457
KW 857457
KX 857457
KY 857457
KZ 857457

2nd Prize ₹5,00,000/- [5 Lakhs]
KT 611034 (WAYANAD)
Agent Name: AKHIL RAJ
Agency No.: W 1212
 
3rd Prize ₹100,000/- [1 Lakh]
1) KN 413512 (KANNUR)
2) KO 112462 (CHITTUR)
3) KP 901805 (PALAKKAD)
4) KR 520615 (GURUVAYOOR)
5) KS 138272 (THIRUVANANTHAPURAM)
6) KT 110534 (PAYYANUR)
7) KU 573712 (IDUKKI)
8) KV 411095 (WAYANADU)
9) KW 887317 (THIRUR)
10) KX 730635 (KOLLAM)
11) KY 631168 (PATHANAMTHITTA)
12) KZ 578791 (THIRUVANANTHAPURAM)

For the tickets ending with the following numbers
4th Prize ₹5,000/-  
0744  1190  1231  2575  2621  3174  3851  4308  4883  5743  5840  6289  6980  7692  8939  9165  9502  9992

5th Prize ₹2,000/-
0649  0654  4103  4796  5403  5783  6136  8083  8932  9899
 
6th Prize ₹1,000/- 
0851  1575  1722  1744  3322  3409  4130  4383  5184  6041  6316  6983  8372  8435
 
7th Prize ₹500/-   
0438  0484  0546  0549  0598  0781  0786  0956  0988  1026  1382  1650  1677  1689  1759  1925  1952  2032  2070  2154  2172  2425  2498  2681  2821  2822  2917  2992  3085  3157  3329  3582  3829  4225  4339  4347  4614  4637  4892  4978  5080  5209  5281  5483  5553  6214  6231  6328  6347  6476  6563  6578  6697  6798  6867  6939  7254  7412  7490  7532  7560  7561  7782  7796  7964  8241  8259  8388  8505  8530  8819  8846  8980  9344  9447  9458  9545  9613  9830  9862
 
8th Prize ₹100/-   
0032  0128  0344  0358  0373  0442  0680  0731  0790  0839  0949  1274  1303  1307  1602  2010  2060  2196  2244  2265  2327  2388  2404  2418  2443  2502  2508  2571  2818  2831  2837  3099  3274  3307  3357  3366  3421  3566  3658  3678  3769  3887  3915  4224  4354  4479  4549  4589  4704  4750  4935  4938  4999  5030  5064  5243  5255  5325  5544  5582  5611  5788  5866  5904  6044  6235  6332  6342  6406  6470  6538  6666  6725  6836  6837  6910  7019  7036  7038  7117  7242  7355  7406  7419  7524  7538  7551  7684  7685  7734  7755  7801  7855  7861  7901  7917  7979  8019  8105  8152  8365  8382  8558  8580  8622  8661  8787  8858  9010  9030  9037  9050  9053  9058  9213  9284  9410  9421  9536  9780  9834  9867  9875  9944
 
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
.kr-615-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-08-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

kr-615-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-08-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

kr-615-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-08-2023-keralalotteryresults.in_page-0003

Kerala Lottery winning number KR-615 and 19/08/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.  

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 19.08.23 Karunya KR 615 Live Today: The first prize is worth Rs 80 lakh, while the second and third prizes are Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR615 the Draw was held on 19/8/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07% plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2021