» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, October 29, 2023

30-10-2023 Win-Win W-741 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 30 October 2023

Kerala State Lottery Result 30/10/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-741 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 30.10.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 30-10-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-741 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-741

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 30.10.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WT 465665". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "KOLLAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 741 Kerala Lottery Result announced on 30.10.2023. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-741) 30-10-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

30-10-2023 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.741
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  741
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WT 465665 (KOLLAM)

Agent Name: MURUKAN
Agency No.: Q 4502

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WN 465665
WO 465665
WP 465665
WR 465665
WS 465665
WU 465665
WV 465665
WW 465665
WX 465665
WY 465665
WZ 465665

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WW 556581 (IDUKKI)
Agent Name: SUBAIR T P
Agency No.: Y 2778

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WN 509718 (PATTAMBI)
2) WO 561932 (KOTTAYAM)
3) WP 978409 (PATHANAMTHITTA)
4) WR 615579 (ERNAKULAM)
5) WS 976062 (KOZHIKKODE)
6) WT 976285 (KOZHIKKODE)
7) WU 843929 (KATTAPPANA)
8) WV 754755 (PATTAMBI)
9) WW 937280 (ERNAKULAM)
10) WX 294926 (VAIKKOM)
11) WY 569023 (ALAPPUZHA)
12) WZ 611295 (THRISSUR)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0435  0944  1149  1612  2470  2770  3618  4608  5686  6215  6324  6697  6925  7483  8032  8820  8875  8969


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
1465  2522  2987  3220  4935  5962  6626  7370  7945  8260


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0191  1447  2081  3318  3824  4979  6552  6593  6700  7743  7804  8689  8757  9928

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0111  0121  0273  0315  0335  0391  0394  0632  0687  0746  0828  1096  1244  1287  1308  1396  1411  1908  2078  2160  2361  2419  2541  2686  2909  2918  2919  3054  3174  3249  3370  3854  3905  3912  3997  4069  4112  4201  4381  4404  4716  4863  4984  5279  5285  5348  5420  5574  5688  5903  6026  6119  6160  6248  6271  6425  6468  6518  6898  6911  7001  7026  7153  7209  7535  7860  7920  8059  8076  8179  8191  8333  8585  8727  8936  8974  9104  9223  9414  9447  9466  9727

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0113  0136  0204  0280  0290  0320  0387  0388  0514  0631  0661  0709  0758  0812  0857  0898  0938  0957  0971  1027  1031  1072  1105  1171  1188  1223  1277  1402  1505  1535  1788  1846  1874  1896  1905  2018  2075  2086  2161  2178  2236  2414  2631  2647  2784  2876  2911  2959  3138  3182  3186  3242  3279  3323  3428  3485  3793  3857  3859  4162  4165  4207  4220  4314  4376  4383  4558  4614  4732  4926  4947  4989  5383  5436  5445  5446  5554  5609  5619  5701  5771  6109  6217  6234  6438  6512  6558  6573  6691  6842  6892  6902  7032  7047  7082  7339  7388  7427  7599  7695  7700  7826  7848  7940  8042  8100  8245  8329  8389  8504  8850  8860  8968  9085  9130  9152  9163  9264  9298  9346  9368  9370  9721  9733  9772  9955

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
w-741-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-30-10-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

w-741-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-30-10-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

w-741-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-30-10-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-741 and 30/10/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 30.10.23 Win Win W 741 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W741 the Draw was held on 30/10/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]