» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, June 9, 2024

10-06-2024 Win-Win W-773 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 10 June 2024

Kerala State Lottery Result 10/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-773 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 10.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 10-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-773 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-773

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 10.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WU 384889". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "PALAKKAD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 773 Kerala Lottery Result announced on 10.06.2024. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-773) 10-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

10-06-2024 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.773
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  773
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WU 384889 (PALAKKAD)

Agent Name: P S DAVID
Agency No.: P 1856

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WN 384889
WO 384889
WP 384889
WR 384889
WS 384889
WT 384889
WV 384889
WW 384889
WX 384889
WY 384889
WZ 384889

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WT 513530
Agent Name: VINOD A
Agency No.: P 6222

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WN 891342 (PATHANAMTHITTA)
2) WO 749810 (THRISSUR)
3) WP 345882 (NEYYATTINKARA)
4) WR 557532 (THRISSUR)
5) WS 594218 (WAYANADU)
6) WT 181842 (PALAKKAD)
7) WU 231894 (KASARAGOD)
8) WV 760018 (PAYYANUR)
9) WW 341717 (CHERTHALA)
10) WX 489208 (MOOVATTUPUZHA)
11) WY 556065 (THRISSUR)
12) WZ 178642 (WAYANADU)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
1127  2532  3018  3440  4742  5230  5468  5855  5976  6651  6962  7471  7509  7524  7571  8483  9102  9316


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
0168  1903  2097  2796  2906  6359  6386  7051  8136  8570


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0024  0357  0726  1042  1292  2317  3447  3730  4330  4360  4799  5994  9152  9467

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0016  0198  0474  0504  0666  0698  0854  0870  0920  1129  1336  1356  1457  1641  1860  2110  2128  2280  2305  2634  2668  2733  2734  3225  3280  3315  3567  3819  3897  4010  4154  4161  4188  4497  4510  4588  4715  5053  5136  5141  5172  5349  5368  5727  6143  6185  6320  6385  6559  6609  6900  6988  7118  7142  7235  7297  7322  7415  7476  7759  7790  7841  7849  8033  8305  8328  8345  8436  8453  8464  8501  8616  8662  8813  9176  9338  9557  9820  9822  9893  9929  9931

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/- 
0142  0219  0331  0414  0418  0536  0577  0669  0749  0756  0768  0841  0876  0984  1323  1419  1600  1807  1845  1929  2019  2112  2151  2162  2196  2387  2412  2461  2463  2599  2651  2862  2921  2944  3007  3097  3193  3271  3331  3343  3377  3508  3752  3856  3930  3997  4053  4064  4121  4159  4196  4264  4345  4515  4535  4823  4886  4905  4951  5125  5159  5251  5530  5578  5618  5702  5722  5769  6082  6098  6138  6166  6179  6220  6318  6345  6441  6551  6571  6580  6592  6661  6669  6785  6800  6960  6977  7077  7161  7245  7271  7279  7304  7356  7400  7462  7479  7546  7577  7698  7751  7919  8014  8021  8072  8176  8180  8225  8397  8575  8735  8752  8843  8865  9020  9109  9185  9283  9339  9396  9399  9591  9818  9911  9927  9954
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
w-773-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

w-773-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

w-773-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-773 and 10/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 10.06.24 Win Win W 773 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W773 the Draw was held on 10/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]