» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, June 10, 2024

11-06-2024 Sthree Sakthi SS-419 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 11 June 2024

Kerala State Lottery Result 11/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-419 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 11.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 11-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-419 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-419

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 11.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SL 372274". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "KOLLAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 419 Kerala Lottery Result announced on 11.06.2024. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-419) 11-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

11-06-2024 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.419
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 419
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SL 372274 (KOLLAM)
Agent Name: J K ENTERPRISES
Agency No: Q 3518
---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SA 372274
SB 372274
SC 372274
SD 372274
SE 372274
SF 372274
SG 372274
SH 372274
SJ 372274
SK 372274
SM 372274

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SK 276817 (NEYYATTINKARA)
Agent Name: SUNIL N
Agency No: T 9903
---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
2006  2685  3609  3683  4005  4409  4597  5392  5523  6230  7403  7447  7497  7511  7810  7885  8303  8368
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
0737  3561  4772  5030  5264  6035  6147  6592  6739  8194

Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0566  1400  1438  1860  2035  2874  2957  3047  3536  3712  3827  4601  5427  6212  7270  7528  7685  7867  8342  9370

Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0113  0126  0183  0369  0437  0559  0582  0726  0980  1241  1256  1432  1609  1976  2001  2011  2364  2886  2916  2935  2990  3183  3390  3796  3988  4036  4236  4950  5087  5338  5381  5404  5787  6117  6127  6501  6566  6683  6708  6932  7358  7412  7712  8125  8524  8602  9082  9152  9368  9796  9843  9994
---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0147  0362  0547  0626  0631  0766  1284  1291  2310  2320  2567  3001  3389  3504  3636  3749  3776  3868  4038  4208  4364  4572  4638  4975  5029  5258  5820  6062  6071  6225  6235  6383  6598  6607  6619  6927  7280  7746  8244  8663  8741  9126  9178  9665  9783
---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0029  0165  0207  0299  0366  0448  0462  0470  0503  0509  0530  0574  0712  0794  0795  0809  0897  0918  0924  1008  1039  1195  1303  1389  1410  1439  1613  1621  1748  1815  1927  1961  2072  2139  2193  2196  2209  2222  2241  2255  2302  2354  2393  2453  2551  2614  2632  2740  2865  2936  2956  3108  3136  3177  3297  3307  3642  3658  3659  3674  3808  3836  3905  3942  3972  4043  4053  4220  4251  4402  4715  4762  4981  5039  5080  5440  5472  5481  5566  5567  5673  5675  5733  5744  5767  5797  5854  5865  6058  6075  6080  6101  6103  6220  6518  6632  6750  6820  7062  7383  7508  7598  7649  7805  7858  7921  8111  8206  8223  8237  8319  8414  8437  8855  8910  8939  9100  9101  9282  9327  9365  9423  9434  9639  9910  9980
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---

---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-419 and 11/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 11.06.24 Sthree Sakthi SS 419 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS419 the Draw was held on 11/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]