» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, June 23, 2024

24-06-2024 Win-Win W-775 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 24 June 2024

Kerala State Lottery Result 24/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-775 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 24.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 24-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-775 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-775

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 24.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WR 600639". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "PATHANAMTHITTA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 775 Kerala Lottery Result announced on 24.06.2024. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-775) 24-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

24-06-2024 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.775
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ 775
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WR 600639 (PATHANAMTHITTA)

Agent Name: SAJI
Agency No.: H 2287

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WN 600639
WO 600639
WP 600639
WS 600639
WT 600639
WU 600639
WV 600639
WW 600639
WX 600639
WY 600639
WZ 600639

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WZ 720487 (PALAKKAD)
Agent Name: R KANNAN
Agency No.: P 1938

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WN 255739 (THRISSUR)
2) WO 833241 (KASARAGOD)
3) WP 639074 (ALAPPUZHA)
4) WR 918933 (ADOOR)
5) WS 563458 (THIRUVANANTHAPURAM)
6) WT 194218 (KOLLAM)
7) WU 501822 (ALAPPUZHA)
8) WV 206602 (THIRUVANANTHAPURAM)
9) WW 170951 (ERNAKULAM)
10) WX 593451 (WAYANADU)
11) WY 452864 (VADAKARA)
12) WZ 501851 (ALAPPUZHA)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0707  0973  1355  1385  1396  1485  1692  2675  2942  4160  4611  4615  5962  6361  7919  8095  8399  9027


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
0317  2189  3024  4751  5089  5808  6588  6652  6861  7910


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0868  0874  1232  2515  2829  3483  4387  5542  6184  6196  6709  7013  8068  9369

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0109  0328  0382  0519  0706  0749  0853  0898  0994  1167  1292  1293  1357  1375  1380  1408  1585  1745  1795  1999  2135  2333  2357  2721  2748  2756  2836  2839  2882  2932  3198  3208  3261  3281  3321  3592  3593  3844  3885  3897  4022  4115  4129  4275  4694  4982  5009  5138  5378  5415  5554  5599  5625  6289  6479  6774  7021  7043  7191  7251  7390  7434  7888  8070  8412  8584  8639  8747  8827  8870  8877  8968  9026  9029  9052  9135  9232  9245  9268  9311  9799  9896

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0097  0121  0149  0268  0368  0595  0618  0667  0734  0807  0839  0891  0926  0948  0995  1065  1233  1261  1263  1310  1673  1689  1816  2069  2095  2099  2343  2393  2619  2657  2724  2728  2887  2889  2916  2927  2937  3038  3048  3109  3166  3185  3295  3324  3356  3415  3469  3554  3728  3767  3837  3854  3932  3943  4002  4112  4178  4183  4269  4299  4345  4470  4517  4589  4727  4742  5000  5040  5135  5257  5351  5468  5557  5606  5610  5675  5699  5752  5863  5889  6124  6178  6241  6353  6378  6636  6669  6739  6880  6892  6970  7025  7056  7283  7360  7362  7464  7554  7707  7810  7835  7940  8148  8162  8180  8344  8392  8426  8574  8637  8665  9049  9111  9162  9267  9396  9438  9467  9525  9541  9562  9567  9707  9781  9804  9939

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
w-775-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-24-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

w-775-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-24-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

w-775-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-24-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-775 and 24/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 24.06.24 Win Win W 775 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W775 the Draw was held on 24/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]