» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, June 30, 2024

01-07-2024 Win-Win W-776 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 1 July 2024

Kerala State Lottery Result 01/07/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-776 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 01.07.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 01-07-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-776 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-776

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 01.07.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "...". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "..." district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 776 Kerala Lottery Result announced on 01.07.2024. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-776) 01-07-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

01-07-2024 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.776
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  776
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WE 554372 (KASARAGOD)

Agent Name: Ganesan M.
Agency No.: S 539

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WA 554372
WB 554372
WC 554372
WD 554372
WF 554372
WG 554372
WH 554372
WJ 554372
WK 554372
WL 554372
WM 554372

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WH 490664 (PATTAMBI)
Agent Name: Vinod K
Agency No.: P 1839

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WA 900676 (THIRUVANANTHAPURAM)
2) WB 520832 (ADOOR)
3) WC 946958 (CHERTHALA)
4) WD 977729 (KAYAMKULAM)
5) WE 555798 (WAYANADU)
6) WF 150489 (ERNAKULAM)
7) WG 542229 (ERNAKULAM)
8) WH 469610 (NEYYATTINKARA)
9) WJ 333267 (NEYYATTINKARA)
10) WK 564349 (KAYAMKULAM)
11) WL 426427 (KOTTAYAM)
12) WM 965048 (KATTAPPANA)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0257  0869  2581  2769  3828  4594  4631  5166  5306  5421  5759  6353  8519  8610  9683  9686  9873  9928


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
3125  3977  5438  5521  5526  5711  5777  5797  6978  9744


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
1195  1642  1959  2315  2802  3845  4536  5225  5474  6321  6845  7322  7651  9039

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0039  0121  0322  0458  0576  0589  0883  0973  0988  1109  1352  1372  1378  1480  1607  1796  1817  1854  1882  2021  2062  2128  2143  2239  2515  2640  2831  2985  3048  3785  3847  3895  3986  4033  4108  4459  4542  4687  4968  5175  5189  5741  5755  5762  5817  5945  6048  6096  6130  6178  6413  6532  6606  6619  6628  6780  6863  6884  6995  7277  7307  7379  7453  7521  7657  7821  8048  8300  8360  8509  8543  8612  8756  8844  8849  8897  8938  9131  9213  9277  9400  9454

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0028  0169  0189  0278  0311  0350  0359  0398  0539  0697  0789  0874  0900  1142  1161  1221  1333  1374  1596  1614  1862  1887  2264  2420  2483  2506  2512  2609  2707  2756  2891  2895  2898  2966  2986  3052  3058  3090  3091  3116  3143  3181  3186  3216  3337  3391  3397  3407  3532  3551  3732  3841  3869  3951  3995  4015  4280  4334  4342  4356  4486  4496  4678  4729  4753  4799  4871  4919  4977  5138  5142  5174  5383  5631  5683  5801  5829  5867  5918  6061  6069  6184  6219  6376  6500  6507  6530  6535  6578  6618  6829  7057  7083  7085  7131  7135  7155  7240  7281  7324  7514  7656  7898  7906  7967  8008  8114  8140  8189  8459  8513  8575  8634  8745  8946  9114  9128  9164  9227  9290  9325  9647  9739  9765  9958  9992

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-776 and 01/07/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 01.07.24 Win Win W 776 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W776 the Draw was held on 01/07/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]