» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, July 1, 2024

02-07-2024 Sthree Sakthi SS-422 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 2 July 2024

Kerala State Lottery Result 02/07/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-422 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 02.07.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 02-07-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-422 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-422

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 02.07.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SN 252192". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "PALAKKAD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 422 Kerala Lottery Result announced on 02.07.2024. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-422) 02-07-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

02-07-2024 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.422
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 422
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SN 252192 (PALAKKAD)

Agent Name: SIVAKUMAR C
Agency No: P 5091

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SO 252192
SP 252192
SR 252192
SS 252192
ST 252192
SU 252192
SV 252192
SW 252192
SX 252192
SY 252192
SZ 252192

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SW 165612 (THRISSUR)

Agent Name: BINNI C S
Agency No: R 10262

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
0583  0696  1544  1714  1952  2350  2442  4061  4601  4983  5418  6194  6227  6647  7942  9055  9100  9741

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
0761  2674  4033  8576  8769  8863  9095  9193  9761  9770


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0192  0536  0980  1313  1502  2288  2367  4117  5168  5528  5809  5830  6153  6253  6947  7517  7773  8302  8601  8651


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0099  0318  0574  0758  0926  1117  1176  1279  1799  1829  1867  2150  2264  2298  2359  2471  2494  2634  2856  2932  3473  3486  3489  3539  3767  4364  4561  4703  4957  5199  5459  5700  6470  6767  6969  7274  7566  7864  8487  8501  8907  8968  9110  9121  9142  9149  9174  9228  9567  9693  9863  9944

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0250  0811  0828  1026  1226  1243  1351  1401  1429  1474  2205  2319  2621  2709  2913  3157  3718  3968  4050  4064  4394  4446  4875  4881  4886  4914  5067  5238  5815  5930  6244  6271  6329  6424  6447  6758  6936  7325  7919  8709  9002  9274  9547  9623  9740

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0003  0008  0015  0149  0373  0398  0420  0512  0578  0592  0668  0873  1004  1039  1189  1235  1246  1312  1477  1604  1627  1785  1810  1822  1828  1866  1868  2092  2174  2610  2801  2845  2865  3019  3142  3181  3290  3339  3387  3452  3462  3531  3628  3699  3702  3751  3762  3888  3940  3997  4063  4183  4214  4322  4378  4586  4608  4650  4667  4679  4853  5194  5237  5302  5324  5348  5373  5378  5506  5629  5831  5859  5981  5991  6021  6049  6275  6281  6357  6394  6491  6509  6663  6806  6987  7008  7084  7091  7215  7315  7345  7361  7367  7451  7455  7615  7681  7683  7920  7929  7947  8028  8111  8190  8207  8214  8240  8247  8261  8455  8505  8594  8789  8817  8874  8978  8996  9081  9335  9378  9417  9555  9647  9710  9800  9838

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ss-422-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-02-07-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-422-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-02-07-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-422-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-02-07-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-422 and 02/07/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 02.07.24 Sthree Sakthi SS 422 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS422 the Draw was held on 02/07/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]