» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, July 2, 2024

03-07-2024 Fifty-Fifty FF-101 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 3 July 2024

Kerala State Lottery Result 03/07/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Fifty Fifty FF-101 Result. Fifty Fifty Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.50/- only. Fifty Fifty Lottery Result on 03.07.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 03-07-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Fifty Fifty FF-101 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Fifty Fifty Lottery Result FF-101

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 03.07.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "FH 236912". The first Prize amount of 1 Crore is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Fifty Fifty FF 101 Kerala Lottery Result announced on 03.07.2024. The first prize is One Crore Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Fifty Fifty (FF-101) 03-07-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

03-07-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Fifty Fifty Lottery Result FF.101
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്. എഫ് 101
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Fifty Fifty 1st Prize
Rs.1 Crore
FH 236912 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: SURENDRAN S
Agency No.: T 8793

---
---
Fifty Fifty Consolation Prize
Rs.8,000/-
FA 236912
FB 236912
FC 236912
FD 236912
FE 236912
FF 236912
FG 236912
FJ 236912
FK 236912
FL 236912
FM 236912

Fifty Fifty 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
FH 651245 (VAIKKOM)

Agent Name: AJITHA PRASANNAN
Agency No.: K 5721

---

---
Fifty Fifty 3rd Prize
Rs.5,000/-
1036  1061  1438  1812  2114  2457  2494  4180  4804  4844  4922  5032  5630  7012  7013  7166  7632  7876  8137  8911  9268  9376  9424

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Fifty Fifty 4th Prize
Rs.2,000/-
0006  2221  4266  4673  4972  5266  5667  6304  6713  7050  7795  8133


Fifty Fifty 5th Prize
Rs.1,000/-
0132  0149  1234  2145  2537  2828  3042  4603  4871  5140  7001  7051  7560  7707  7977  8073  8155  8412  8723  8938  9124  9372  9543  9546


Fifty Fifty 6th Prize
Rs.500/-
0026  0060  0233  0365  0400  0455  0824  1014  1018  1133  1253  1359  1494  1561  1703  1836  1994  2003  2030  2083  2131  2140  2458  2466  2641  2709  2770  2771  2800  2989  2999  3058  3069  3083  3259  3296  3352  3479  3498  3507  3560  3615  3778  3871  3925  4196  4261  4462  4471  4554  4926  5016  5053  5276  5383  5612  5956  5987  6014  6169  6299  6414  6674  6840  6971  7032  7345  7355  7435  7536  7764  8077  8273  8363  8399  8616  8749  8750  8867  8945  9009  9079  9104  9147  9202  9207  9380  9635  9653  9706  9723  9731  9734  9743  9754  9920

---

---
---
---
Fifty Fifty 7th Prize
Rs. 100/-
0002  0088  0089  0106  0162  0264  0328  0371  0409  0556  0595  0645  0850  1179  1306  1628  1635  1908  1952  1997  2086  2193  2219  2298  2421  2427  2439  2740  2879  2961  3084  3149  3227  3256  3306  3383  3571  3631  3654  3745  3859  4037  4070  4087  4230  4374  4575  4594  4784  4934  5039  5092  5221  5340  5363  5457  5672  5698  5708  5716  5819  5822  5999  6017  6047  6049  6085  6088  6137  6166  6207  6350  6370  6449  6583  6604  6630  6692  6831  6853  6888  6926  7017  7104  7273  7339  7384  7413  7425  7579  7619  7675  7718  7767  7863  7936  7957  7990  8009  8097  8287  8290  8397  8405  8430  8445  8504  8650  8719  8761  8807  8819  8828  8894  8927  9084  9091  9329  9338  9436  9476  9639  9854  9903  9939  9961

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ff-101-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-03-07-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ff-101-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-03-07-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ff-101-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-03-07-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Fifty Fifty Lottery Results

Kerala Lottery winning number FF-101 and 03/07/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 03.07.24 Fifty Fifty FF 101 Live Today: The first prize is worth Rs 1 Crore, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Fifty Fifty Lottery FF101 the Draw was held on 03/07/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 7% plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]