» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, January 21, 2024

22-01-2024 Win-Win W-753 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 22 January 2024

Kerala State Lottery Result 22/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-753 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 22.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 22-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-753 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-753

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 22.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WX 689912". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "IDUKKI" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 753 Kerala Lottery Result announced on 22.01.2024. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-753) 22-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

22-01-2024 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.753
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  753
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WX 689912 (IDUKKI)

Agent Name: SHAJI P A
Agency No.: Y 2766

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WN 689912
WO 689912
WP689912
WR 689912
WS 689912
WT 689912
WU 689912
WV 689912
WW 689912
WY 689912
WZ 689912

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WV 421541 (THRISSUR)
Agent Name: SASEENDRAN N K
Agency No.: R 10520

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WN 324818 (THIRUR)
2) WO 779971 (MALAPPURAM)
3) WP 243913 (KANNUR)
4) WR 378029 (ALAPPUZHA)
5) WS 320005 (PATTAMBI)
6) WT 139006 (KOTTAYAM)
7) WU 332593 (KANHANGAD)
8) WV 629882 (ALAPPUZHA)
9) WW 403471 (WAYANADU)
10) WX 339758 (ERNAKULAM)
11) WY 278622 (MOOVATTUPUZHA)
12) WZ 193086 (THRISSUR)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0876  1643  1965  2221  2578  2747  2803  3546  3719  5005  5475  5568  6137  6411  6582  7551  7857  8784


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
0545  2043  3716  3941  4049  4742  6972  7118  8238  9244


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0850  0871  2219  2337  3005  4246  5049  6905  7020  7742  8100  8815  9424  9693

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0066  0081  0271  0298  0315  0326  0507  0549  0575  0612  0827  0925  0954  1424  1665  1819  1927  1949  2114  2134  2217  2339  2369  2373  2386  2467  2922  3213  3250  3257  3296  3620  3624  3764  3970  4031  4092  4274  4500  4722  4763  4950  5226  5245  5726  5793  5808  5853  5877  6050  6076  6124  6261  6362  6443  6525  7349  7495  7502  7956  7959  8004  8005  8049  8089  8146  8369  8389  8455  8486  8575  8597  8793  8932  9013  9321  9394  9512  9621  9702  9756  9898

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0187  0241  0335  0371  0511  0570  0602  0616  0640  0652  0747  1027  1172  1330  1349  1353  1357  1370  1403  1549  1565  1616  1683  1849  1946  2176  2198  2216  2368  2547  2673  2765  2878  2893  2961  3293  3433  3477  3534  3564  3590  3601  3671  3702  3770  3820  4000  4020  4022  4086  4161  4240  4267  4369  4609  4626  4719  4817  4856  4925  4995  5286  5419  5489  5563  5600  5605  5655  5683  5817  5847  5888  5952  5999  6024  6032  6049  6062  6237  6320  6430  6604  6979  7131  7138  7141  7184  7206  7295  7348  7362  7422  7542  7598  7714  7749  7920  8109  8112  8185  8216  8310  8429  8498  8517  8569  8732  8766  8812  8836  8916  9005  9055  9118  9240  9287  9378  9499  9602  9639  9686  9718  9734  9843  9895  9908

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
w-753-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

w-753-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

w-753-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-753 and 22/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 22.01.24 Win Win W 753 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W753 the Draw was held on 22/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]