» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, January 22, 2024

23-01-2024 Sthree Sakthi SS-399 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 23 January 2024

Kerala State Lottery Result 23/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-399 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 23.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 23-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-399 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-399

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 23.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SK 637137". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "KOLLAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 399 Kerala Lottery Result announced on 23.01.2024. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-399) 23-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

23-01-2024 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.399
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 399
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SK 637137 (KOLLAM)

Agent Name: SAHEER S
Agency No: Q 2218

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SA 637137
SB 637137
SC 637137
SD 637137
SE 637137
SF 637137
SG 637137
SH 637137
SJ 637137
SL 637137
SM 637137

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SB 203459 (KOLLAM)

Agent Name: J K ENTERPRISES
Agency No: Q 3518

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
1130  1178  1572  2213  2324  3196  3361  3603  3634  3914  5340  5396  5630  7451  7534  7868  8279  9948

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
0238  2964  3032  3510  4766  6013  6805  7108  7853  8093


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0573  1292  2289  2639  2680  2825  3446  4427  4618  5058  5368  5721  6035  6073  6459  6808  7562  8698  8928  9404


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0082  0575  0579  0620  1073  1303  1315  1379  1388  1678  1775  2049  2573  3066  3289  3329  3338  3396  3538  3691  4009  4215  4309  4380  4876  5029  5697  5814  5835  5863  6149  6176  6269  6289  6564  6616  6864  7013  7052  7245  7273  7307  7832  7967  8695  8731  8943  8947  8973  9283  9302  9886

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0063  0177  0346  0363  0674  0741  1280  1592  2090  2218  2613  3163  3422  3582  4043  4518  4592  4620  4916  4944  5031  5220  5239  5435  5664  6070  6141  6296  7031  7300  7392  7529  7552  7713  8026  8258  8422  8626  8645  9083  9121  9268  9580  9735  9861

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0161  0245  0306  0411  0440  0445  0523  0580  0592  0705  0759  0797  0878  0936  0946  1070  1156  1240  1259  1268  1294  1339  1372  1681  1704  1787  1893  2135  2139  2151  2179  2188  2202  2239  2247  2259  2349  2371  2456  2516  2525  2543  2585  2781  2942  3051  3308  3405  3411  3414  3430  3442  3458  3758  3921  3986  4028  4270  4277  4329  4360  4375  4444  4543  4607  4802  4812  4892  4987  5014  5056  5078  5128  5148  5162  5165  5277  5286  5676  5960  6116  6159  6357  6391  6470  6523  6577  6599  6689  6827  6968  6998  7042  7053  7163  7235  7303  7337  7472  7477  7496  7680  7960  7981  8001  8185  8212  8277  8322  8546  8559  8583  8643  8805  8874  8960  8970  9003  9027  9161  9173  9231  9480  9596  9806  9960

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ss-399-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-23-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-399-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-23-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-399-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-23-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-399 and 23/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 23.01.24 Sthree Sakthi SS 399 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS399 the Draw was held on 23/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]