» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, September 24, 2023

25-09-2023 Win-Win W-737 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 25.09.2023

Live Win Win Lottery Result W-737
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-737 Result. Win Win Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Results on 25.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 25-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Win Win W-737 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check 25.9.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "WO 390862". The first Prize amount 75 lakhs is received from "ERNAKULAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 737 Kerala Lottery Result announced on 25.09.2023. First prize only 75 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Monday result is Win Win (W-737) 25-09-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

25-09-2023 Monday Kerala Official Lottery Results
Win Win Lottery Result W.737

1st Prize 7,500,000/- (75 Lakhs) 
WO 390862 (ERNAKULAM)
Agent Name: AJITH KUMAR M K
Agency No.: E 1177
---
---
Consolation Prize 8,000/-
WN 390862
WP 390862
WR 390862
WS 390862
WT 390862
WU 390862
WV 390862
WW 390862
WX 390862
WY 390862
WZ 390862

2nd Prize 500,000/- (5 Lakhs) 
WO 695950 (IRINJALAKKUDA)
Agent Name: KRISHNA KUMAR M U
Agency No.: R 11552

3rd Prize 100,000/- (1 Lakh)   
1) WN 452617 (KANHANGAD)
2) WO 144899 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) WP 920743 (KASARAGOD)
4) WR 150526 (KOLLAM)
5) WS 945974 (ERNAKULAM)
6) WT 455174 (GURUVAYOOR)
7) WU 473052 (THIRUVANANTHAPURAM)
8) WV 492472 (PUNALUR)
9) WW 956716 (KOTTAYAM)
10) WX 129053 (KANHANGAD)
11) WY 489775 (CHITTUR)
12) WZ 184940 (KOTTAYAM)

---
---
For the tickets ending with the following numbers

4th Prize 5,000/-
0081  0579  0597  0948  1681  2968  4024  4696  5616  7464  7540  7898  8065  8237  8451  9655  9684  9750

5th Prize ₹2,000/-
1783  2872  3681  3822  4794  5268  7334  8553  8780  9150

6th Prize 1,000/-  
0467  1989  2012  2149  2273  2326  3777  4017  4623  5970  6784  7092  7236  9632
  ---
---
7th Prize 500/-
0013  0095  0145  0211  0222  0231  0415  0505  0583  0731  0757  0786  0879  0908  0941  0983  1033  1110  1154  1233  1395  1505  1571  1770  2694  2710  2803  2853  2907  3169  3391  3441  3514  3753  3977  4046  4113  4191  4408  4650  4841  4927  5110  5168  5381  5735  6057  6145  6252  6723  6749  6970  7037  7144  7396  7491  7608  7658  7712  7758  7787  7814  7930  8075  8171  8543  8800  8993  9050  9219  9224  9239  9253  9314  9336  9382  9691  9752  9786  9859  9880  9996
 
8th Prize 100/-  
0007  0038  0325  0354  0375  0564  0796  0802  0828  0933  1173  1250  1277  1304  1341  1348  1372  1375  1399  1401  1523  1530  1537  1631  1700  1736  1824  1839  1857  1890  1912  1991  2087  2094  2145  2208  2288  2289  2367  2385  2473  2502  2587  2593  2696  2712  2925  3163  3197  3234  3244  3250  3282  3353  3369  3507  3640  3676  3796  3842  3865  4011  4104  4197  4346  4370  4654  4765  4766  4849  4859  5025  5052  5183  5249  5359  5400  5633  5641  5681  5726  5872  5978  6095  6111  6290  6403  6491  6539  6556  6715  6771  6792  7008  7032  7379  7520  7751  7797  7838  7873  7919  8179  8196  8255  8278  8304  8389  8402  8429  8450  8542  8643  8704  8774  9129  9186  9357  9376  9524  9569  9630  9777  9874  9921  9975
 
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Previous Win Win Lottery Results

PDF

w-737-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-25-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

w-737-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-25-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

w-737-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-25-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0003

Kerala Lottery winning number W-737 and 25/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 25.09.23 Win Win W 737 Live Today: The first prize is worth Rs 75 lakh, while the second and third prizes are of Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W737 the Draw held on 25/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder get after the deduction of 7 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]