» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, September 25, 2023

26-09-2023 Sthree Sakthi SS-382 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 26.09.2023

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-382
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
 
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-382 Result. Sthree Sakthi Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Results on 26.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 26-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Sthree Sakthi SS-382 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check 26.9.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "SR 364446". The first Prize amount 75 lakhs is received from "MALAPPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 382 Kerala Lottery Result announced on 26.09.2023. First prize only 75 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Tuesday result is Sthree Sakthi (SS-382) 26-9-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

26-09-2023 Tuesday Kerala Official Lottery Results
Sthree Sakthi Lottery Result SS.382

1st Prize
Rs.75,00,000/-
SR 364446 (MALAPPURAM)
Agent Name: BINDU BALACHANDRAN
Agency No: M  4461

---
---
Consolation Prize
Rs. 8,000/-

SN 364446
SO 364446
SP 364446
SS 364446
ST 364446
SU 364446
SV 364446
SW 364446
SX 364446
SY 364446
SZ 364446

2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SZ 296415 (PAYYANNUR)
Agent Name: REEA MOHAN K
Agency No: C 5861
---
---
For The Tickets Ending With The Following Numbers

3rd Prize
Rs.5,000/-
0193  0388  1754  1780  2142  2190  2201  4017  4225  4539  4855  5303  5503  5872  6582  6766  8432  8871

4th Prize
Rs. 2,000/-
0190  1679  1792  2618  4391  4422  6491  7157  7637  9126

5th Prize
Rs. 1,000/-
0620  0627  1142  2416  2590  3410  3494  4841  5595  5997  6246  6513  6800  7565  7853  7889  8132  8878  8976  9677
 
6th Prize
Rs. 500/-
0601  0643  0925  1093  1096  1221  1441  1540  1546  1572  1851  1899  2106  2177  2849  2884  3114  3547  3742  3818  3924  4133  4309  4465  4702  4888  5501  5527  5635  5819  5999  6127  6195  6392  6550  6666  6758  6809  6951  7048  7307  7330  7630  7969  8057  8199  8576  8808  8968  9646  9672  9923
---
---
7th Prize
Rs. 200/-
0070  0593  0652  0935  1430  1597  1616  2164  2765  2786  2852  3006  3204  3327  3550  3557  3939  4113  4188  4235  4362  4498  4627  4980  5283  5616  6018  6125  6644  7079  7309  7500  7780  7856  7953  8044  8214  8416  8575  8761  8807  8902  9133  9552  9907

8th Prize
Rs. 100/-
0089  0090  0177  0288  0348  0495  0612  0703  0782  0843  0933  1057  1076  1100  1174  1276  1325  1401  1516  1722  1841  1876  2006  2016  2032  2078  2090  2132  2250  2528  2558  2586  2645  2694  2900  2959  2987  3090  3136  3164  3207  3224  3300  3357  3397  3532  3575  3703  3847  3874  3995  4024  4098  4233  4238  4326  4383  4445  4567  4640  4645  4756  4941  5153  5203  5306  5311  5350  5381  5438  5476  5584  5613  5628  5671  5691  5756  5766  5787  5848  6020  6113  6555  6564  6591  6608  6690  6754  6769  6840  6979  7037  7364  7499  7596  7607  7614  7707  7711  7714  7739  7752  7777  7839  8137  8140  8147  8180  8185  8236  8364  8556  8579  8752  8799  8822  8891  8931  9225  9233  9272  9439  9510  9553  9829  9838
*****
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
ss-382-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-382-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-382-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0003

Kerala Lottery winning number SS-382 and 26/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 26.09.23 Sthree Sakthi SS 382 Live Today: The first prize is worth Rs 75 lakh, while the second and third prizes are of Rs 10 lakh and Rs 5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS382 the Draw held on 26/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 7% plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]