» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, March 18, 2024

18-03-2024 Win-Win W-761 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 18 March 2024

Kerala State Lottery Result 18/03/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-761 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 18.03.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 18-03-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-761 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-761

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
Kerala Lottery Yesterday 12.11.2023
Akshaya AK-625 View Result
---

Kerala Lottery Result Today 18.03.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "***". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "***" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 761 Kerala Lottery Result announced on 18.03.2024. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-761) 18-03-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

18-03-2024 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.761
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  761
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WZ 679765 (ERNAKULAM)

Agent Name: SAJITH SAJI
Agency No.: E 8793

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WN 679765
WO 679765
WP 679765
WR 679765
WS 679765
WT 679765
WU 679765
WV 679765
WW 679765
WX 679765
WY 679765

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WX 427903 (KOTTAYAM)
Agent Name: SANJU S K
Agency No.: K 9222

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WN 515564 (ATTINGAL)
2) WO 824158 (THRISSUR)
3) WP 256213 (ERNAKULAM)
4) WR 503849 (PALAKKAD)
5) WS 523260 (VAIKKOM)
6) WT 264611 (KANNUR)
7) WU 884475 (KAYAMKULAM)
8) WV 726507 (ERNAKULAM)
9) WW 591404 (ERNAKULAM)
10) WX 232503 (KOLLAM)
11) WY 870347 (KANNUR)
12) WZ 580904 (KANNUR)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0125  1023  1043  1182  1742  2035  2444  2912  2960  3091  3416  4013  4332  7560  7893  8085  8426  9078


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
0650  1502  2760  5253  6024  6227  6453  6741  7442  9853


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0086  0798  1277  1546  2110  3225  3417  4521  5373  5744  6510  7263  8079  9604

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0188  0328  0426  1004  1072  1269  1324  1611  1668  2090  2126  2171  2447  2459  2471  2885  2938  2995  3061  3125  3129  3163  3301  3461  3570  3870  3952  4042  4170  4288  4619  5197  5203  5229  5257  5269  5285  5439  5625  5769  5816  5837  5922  5939  5983  5987  6004  6068  6070  6240  6296  6362  6395  6404  6894  6977  6979  7106  7131  7149  7617  7667  7840  8181  8195  8365  8449  8546  8666  8927  9093  9152  9218  9239  9290  9314  9336  9739  9758  9759  9798  9923

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0177  0193  0289  0319  0330  0364  0368  0406  0477  0751  0832  0942  1168  1335  1344  1426  1551  1579  1585  1617  1644  1749  1918  1968  2020  2080  2082  2140  2163  2283  2405  2514  2610  2741  2775  2803  2817  2865  3077  3132  3140  3239  3313  3347  3408  3475  3599  3608  3633  3658  3809  3926  3929  3939  3986  4177  4231  4247  4294  4317  4450  4457  4514  4559  4769  4913  4990  5015  5108  5178  5185  5249  5250  5262  5316  5365  5368  5492  5791  5871  5905  5957  6117  6146  6214  6799  6868  6983  7030  7162  7186  7386  7420  7460  7519  7762  7814  7872  7886  7958  7990  8111  8145  8194  8300  8324  8389  8455  8606  8653  8657  8712  8829  8845  8974  9110  9162  9191  9483  9756  9800  9842  9870  9929  9979  9985

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---

---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-761 and 18/03/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 18.03.24 Win Win W 761 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W761 the Draw was held on 18/03/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]