» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, July 4, 2024

05-07-2024 Nirmal NR-387 Kerala Lottery Result 3pm

KL Lottery Results 5 July 2024

Kerala State Lottery Result 05/07/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-387 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 05.07.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 05-07-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-387 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-387

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 05.07.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "NT 501811". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 387 Kerala Lottery Result announced on 05.07.2024. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-387) 05-07-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

05-07-2024 Friday Kerala Official Lottery Resultsകേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.387
നിർമൽ എൻ. ആർ 387
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NT 501811 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: RENJINI G
Agency No.: T 10441

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NN 501811
NO 501811
NP 501811
NR 501811
NS 501811
NU 501811
NV 501811
NW 501811
NX 501811
NY 501811
NZ 501811

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NW 407940 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: NASEER H
Agency No.: T 6225

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NN 793844 (ALAPPUZHA)
2) NO 866740 (CHITTUR)
3) NP 862835 (VADAKARA)
4) NR 242644 (ERNAKULAM)
5) NS 862466 (VADAKARA)
6) NT 433879 (KOZHIKKODE)
7) NU 185759 (THIRUVANANTHAPURAM)
8) NV 597974 (ERNAKULAM)
9) NW 451654 (ERNAKULAM)
10) NX 823294 (KOLLAM)
11) NY 828829 (THIRUVANANTHAPURAM)
12) NZ 524153 (ADIMALY)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
0568  0689  1809  2148  2506  2521  2541  4285  4714  5427  6658  7200  7264  8263  8470  8569  9014  9701

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0570  0618  1279  1342  1463  2328  2429  2736  3782  3903  3908  4712  4936  4986  5315  5458  5707  5965  6068  6249  6428  6824  6941  7075  7094  7108  7397  8373  8410  8508  8759  8923  9067  9086  9203  9723


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0040  0066  0215  0275  0389  0448  0634  0866  0895  1113  1268  1520  1582  1650  1752  1771  1862  1871  1878  1891  1985  2150  2214  2216  2366  2377  2579  2606  2979  3022  3144  3449  3485  4683  4852  5011  5126  5195  5230  5289  5296  5595  5676  5737  5765  5802  5896  6022  6125  6291  6431  6727  6979  7053  7181  7247  7425  7465  7641  7728  7730  7787  7841  7927  7934  7938  7946  8128  8369  8405  8624  9072  9099  9104  9185  9248  9393  9649  9657

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0028  0086  0177  0319  0320  0334  0682  0846  0854  0939  0948  0986  1032  1047  1163  1222  1336  1446  1502  1550  1580  1694  1895  1971  2024  2027  2058  2083  2131  2188  2351  2942  3084  3086  3324  3499  3558  3592  3875  3952  3964  3992  4084  4513  4645  4652  4729  4820  4853  4857  4883  4915  4935  4995  5091  5196  5209  5317  5343  5379  5587  5640  5755  5759  5882  5996  6017  6210  6339  6353  6390  6619  6645  6690  6828  6846  6860  6888  6895  7029  7036  7116  7208  7309  7526  7534  7540  7589  7632  7751  7811  7924  7942  7980  8015  8052  8213  8235  8259  8260  8272  8447  8484  8652  8655  8688  8893  8897  8947  8991  9134  9165  9191  9233  9334  9377  9428  9812  9824  9900  9953  9999

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
nr-387-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-05-07-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

nr-387-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-05-07-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

nr-387-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-05-07-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-387 and 05/07/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 05.07.24 Nirmal NR 387 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR387 the Draw was held on 05/07/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]