» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, August 25, 2023

25-08-2023 Nirmal NR-343 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES AUGUST 2023

Kerala Lottery Result 25.08.2023

Live Nirmal Lottery Result NR-343
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-343 Result. Nirmal Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Results on 25.08.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 25-08-2023 Out 3:01 PM everyday. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Nirmal NR-343 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.com.

Kerala Lottery Previous Results

Check the 25.08.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "***". The first Prize amount 70 lakhs is received from "***" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 343 Kerala Lottery Result announced on 25.08.2023. First prize is only 70 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Friday result is Nirmal (NR-343) 25-08-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

25-08-2023 Friday Kerala Official Lottery Results
Nirmal Lottery Result NR.343

1st Prize ₹7,000,000/- [70 Lakhs] 
NP 798958 (KASARAGOD)
Agent Name: AKSHAY S A
Agency No.: 
S 1107

Consolation Prize ₹8,000/-
NN 798958
NO 798958
NR 798958
NS 798958
NT 798958
NU 798958
NV 798958
NW 798958
NX 798958
NY 798958
NZ 798958

2nd Prize ₹10,00,000/- [10 Lakhs] 
NV 267063 (GURUVAYOOR)
Agent Name: P C SANTHOSH KUMAR
Agency No.: R 5235

3rd Prize ₹100,000/- [1 Lakh]
1) NN 703209 (KANNUR)
2) NO 282812 (IRINJALAKUDA)
3) NP 738510 (IRINJALAKUDA)
4) NR 471789 (PALAKKAD)
5) NS 197087 (KOLLAM)
6) NT 418452 (KOLLAM)
7) NU 264770 (PALAKKAD)
8) NV 122050 (PATTAMBI)
9) NW 484729 (CHERTHALA)
10) NX 829344 (PALAKKAD)
11) NY 120253 (IDUKKI)
12) NZ 554139 (THIRUVANANTHAPURAM)

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹5,000/- 
0115  0231  1483  2620  3037  3168  4600  6112  6217  6668  6670  7036  8009  8030  8923  8956  9006  9402

5th Prize ₹1,000/-
0073  0241  0291  0674  0906  1124  1402  1614  1826  2069  2390  2400  2472  2503  2734  3064  3183  3197  3431  3598  3609  3957  3991  4169  4465  4497  5143  5792  6582  6793  6916  7816  8358  8401  8778  8819

6th Prize ₹500/-
0106  0180  0253  0294  0316  0424  0650  0723  1056  1085  1327  1426  1836  2051  2061  2289  2370  2511  2855  2942  2973  3041  3044  3109  3110  3175  3316  3376  3438  3669  3924  3951  3994  4192  4259  4468  4728  4922  4924  4925  5066  5081  5192  5296  5351  5426  5429  5430  5581  5795  5968  5982  6225  6372  6493  6585  6622  6634  6660  7067  7118  7123  7760  7826  7833  7888  8060  8149  8520  8527  8557  8866  9084  9352  9396  9546  9920  9921  9931

7th Prize ₹100/-
0033  0083  0152  0153  0218  0261  0368  0371  0427  0588  0697  0767  0805  0879  0937  1015  1194  1243  1332  1498  1587  1635  1872  1897  1981  2000  2116  2118  2127  2152  2267  2329  2393  2434  2479  2584  2636  2686  2728  2740  2798  2827  2834  2840  2913  3141  3194  3205  3214  3239  3260  3415  3459  3505  3512  3521  3580  3595  3655  3714  3754  4226  4254  4278  4287  4291  4332  4348  4361  4477  4838  4910  4931  5072  5247  5268  5443  5505  5525  5726  5843  5892  6029  6359  6579  6595  6598  6763  6768  6871  6909  7108  7227  7274  7275  7384  7480  7557  7626  7798  8065  8184  8237  8295  8528  8546  8715  8827  8904  8971  9052  9292  9388  9404  9438  9498  9574  9581  9643  9801  9870  9918

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF


Kerala Lottery winning number NR-343 and 25/08/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 25.08.23 Nirmal NR 343 Live Today: The first prize is worth Rs 70 lakh, while the second and third prizes are of Rs 10 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR343 the Draw held on 25/08/2023 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder get after the deduction of 07 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]