» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, August 25, 2023

26-08-2023 Karunya KR-616 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES AUGUST 2023

Kerala Lottery Result 26.08.2023

Live Karunya Lottery Result KR-616
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-616 Result. Karunya Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Results on 26.08.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 26-08-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Karunya KR-616 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.com.

Kerala Lottery Previous Results

Check the 26.8.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "KA 195777". The first Prize amount of 80 lakhs is received from "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 616 Kerala Lottery Result announced on 26.08.2023. The first prize is only 80 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Saturday result is Karunya (KR-616) 26-08-2023 weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

26-08-2023 Saturday Kerala Official Lottery Results
Karunya Lottery Result KR.616

1st Prize ₹80,00,000/- [80 Lakhs]  
KA 195777 (THRISSUR)
Agent Name: RAJESH A J
Agency No.: R 5843

Consolation Prize ₹8,000/-
KB 195777
KC 195777
KD 195777
KE 195777
KF 195777
KG 195777
KH 195777
KJ 195777
KK 195777
KL 195777
KM 195777

2nd Prize ₹5,00,000/- [5 Lakhs]
KD 928378 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name: H M RAFI
Agency No.: T 2062
 
3rd Prize ₹100,000/- [1 Lakh]
1) KA 693735 (KOZHIKKODE)
2) KB 137140 (KOTTAYAM)
3) KC 929379 (THAMARASSERY)
4) KD 264624 (ERNAKULAM)
5) KE 565452 (KOTTAYAM)
6) KF 841554 (GURUVAYOOR)
7) KG 221125 (WAYANADU)
8) KH 355810 (ALAPPUZHA)
9) KJ 807809 (KANNUR)
10) KK 285377 (ADIMALY)
11) KL 570437 (THRISSUR)
12) KM 920479 (KANNUR)

For the tickets ending with the following numbers
4th Prize ₹5,000/-  
0162  0323  2013  2062  2832  3413  3729  3824  3866  4336  4429  4617  4669  4809  5996  6003  8371  9369

5th Prize ₹2,000/-
0004  0487  4506  5276  6203  7066  7098  7545  9536  9836
 
6th Prize ₹1,000/- 
1069  1336  2447  2977  3523  3886  4020  4409  4678  5665  5816  8485  9829  9925
 
7th Prize ₹500/-   
0059  0078  0140  0217  0259  0308  0315  0408  0519  0629  0679  0965  1194  1295  1315  1996  2008  2433  2492  2853  2857  3051  3327  3388  3542  3580  3921  4167  4417  4543  4668  4838  4990  5044  5206  5322  5503  5549  5596  5811  5965  6104  6147  6169  6209  6442  6600  6610  6684  6887  6892  6895  6961  7115  7140  7150  7224  7337  7339  7528  7552  7563  7608  7630  7749  7898  7974  8229  8268  8910  9208  9258  9362  9395  9434  9586  9629  9814  9970  9986
 
8th Prize ₹100/-   
0051  0141  0175  0179  0275  0384  0390  0482  0527  0647  0737  0889  0958  1071  1121  1222  1367  1444  1485  1580  1636  1672  1727  1734  1858  1890  1895  2069  2121  2143  2463  2540  2572  2613  2681  2684  2696  2736  2805  2892  2969  3124  3127  3158  3162  3184  3384  3474  3562  3567  3650  3723  4086  4142  4192  4217  4266  4308  4388  4449  4726  4880  4900  5094  5104  5142  5155  5215  5283  5303  5394  5541  5630  5723  5748  5827  5878  6073  6075  6096  6135  6166  6373  6459  6534  6570  6655  6880  7059  7123  7189  7210  7220  7259  7296  7394  7751  7794  7872  7987  8028  8035  8255  8297  8585  8616  8620  8710  8884  9022  9104  9116  9213  9288  9353  9399  9419  9430  9570  9624  9683  9778  9807  9921
 
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
..

Kerala Lottery winning number KR-616 and 26/08/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.  

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 26.08.23 Karunya KR 616 Live Today: The first prize is worth Rs 80 lakh, while the second and third prizes are Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR616 the Draw was held on 26/8/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07% plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023