» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, November 30, 2023

01-12-2023 Nirmal NR-357 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 01 December 2023

Kerala State Lottery Result 01/12/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-357 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 01.12.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 01-12-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-357 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-357

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 01.12.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "NW 252839". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "Kottayam" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 357 Kerala Lottery Result announced on 01.12.2023. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-357) 01-12-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

01-12-2023 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.357
നിർമൽ എൻ. ആർ 357
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NW 252839 (KOTTAYAM)

Agent Name: DINESHAN THAIYYIL DAMODHARAN
Agency No.: K 8178

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NN 252839
NO 252839
NP 252839
NR 252839
NS 252839
NT 252839
NU 252839
NV 252839
NX 252839
NY 252839
NZ 252839

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NX 264810 (ERNAKULAM)

Agent Name: LIJO JOSE
Agency No.: E 7895

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NN 639158 (KANNUR)
2) NO 599718 (IDUKKI)
3) NP 125898 (VADAKARA)
4) NR 900751 (ALAPPUZHA)
5) NS 557379 (KOLLAM)
6) NT 822624 (ERNAKULAM)
7) NU 559748 (KOLLAM)
8) NV 839204 (KASARAGOD)
9) NW 558457 (KOLLAM)
10) NX 958669 (MANANTHAVADY)
11) NY 178385 (KASARAGOD)
12) NZ 950476 (PALAKKAD)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
0010  0704  1769  1829  2782  3461  3964  4206  4469  4777  5267  5380  6668  7211  7294  8748  9016  9723

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0057  0147  0372  1103  1958  1971  1974  2010  2054  2763  2867  3210  3397  3740  3788  4015  4048  4215  4512  4560  5184  5368  5530  5606  5737  7120  7187  7405  7947  7998  8269  8447  8459  8573  9728  9748


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0407  0498  0511  0697  0793  0994  1151  1157  1331  1450  1872  1972  2004  2006  2041  2150  2272  2654  2687  2745  2873  2876  3133  3271  3327  3348  3354  3357  3406  3485  3567  3576  3614  3751  3800  3828  4117  4260  4338  4423  4572  4593  5045  5144  5365  5372  5549  5896  6027  6033  6103  6133  6210  6434  6693  6712  6786  6822  6926  7113  7114  7185  7248  7323  7466  7556  7643  7693  7802  8077  8084  8112  8160  8494  8761  8782  9123  9790  9957

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0077  0108  0186  0512  0534  0708  0739  0781  0787  0825  0865  0937  0983  1059  1320  1366  1411  1412  1608  1627  1632  1729  1966  2016  2160  2210  2407  2472  2519  2662  2674  2723  2887  2889  2935  2992  3064  3239  3261  3272  3401  3471  3481  3587  3681  3777  4057  4121  4236  4273  4290  4317  4335  4367  4539  4554  4609  4636  4696  4802  4847  4849  4920  4959  4967  5510  5574  5604  5663  5715  5731  5771  5880  6276  6282  6422  6629  6644  6879  6920  6935  6957  6998  7070  7155  7247  7259  7298  7299  7316  7420  7542  7576  7664  7669  7676  7751  7822  7888  8127  8142  8298  8357  8409  8478  8569  8650  8667  8907  8914  9020  9162  9167  9267  9268  9275  9433  9536  9582  9596  9767  9865

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
nr-357-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-01-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

nr-357-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-01-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

nr-357-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-01-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-357 and 01/12/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 01.12.23 Nirmal NR 357 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR357 the Draw was held on 01/12/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]