» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, September 8, 2023

08-09-2023 Nirmal NR-345 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 08.09.2023

Live Nirmal Lottery Result NR-345
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-345 Result. Nirmal Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Results on 08.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 08-09-2023 Out 3:01 PM everyday. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Nirmal NR-345 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.com.

Kerala Lottery Previous Results

Check the 08.09.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "NN 902067". The first Prize amount 70 lakhs is received from "PALAKKAD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 345 Kerala Lottery Result announced on 08.09.2023. First prize is only 70 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Friday result is Nirmal (NR-345) 08-09-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

08-09-2023 Friday Kerala Official Lottery Results
Nirmal Lottery Result NR.345

1st Prize ₹7,000,000/- [70 Lakhs] 
NN 902067 (PALAKKAD)
Agent Name: S S VISHNU
Agency No.: P 1671

Consolation Prize ₹8,000/-
NO 902067
NP 902067
NR 902067
NS 902067
NT 902067
NU 902067
NV 902067
NW 902067
NX 902067
NY 902067
NZ 902067

2nd Prize ₹10,00,000/- [10 Lakhs] 
NY 119512 (PATTAMBI)
Agent Name: P MURALI
Agency No.: P 1910

3rd Prize ₹100,000/- [1 Lakh]
1) NN 202741 (KANNUR)
2) NO 739482 (IRINJALAKUDA)
3) NP 101223 (PATHANAMTHITTA)
4) NR 994907 (THIRUVANANTHAPURAM)
5) NS 708851 (PATTAMBI)
6) NT 536101 (CHITTUR)
7) NU 738473 (WAYANADU)
8) NV 322891 (IRINJALAKUDA)
9) NW 908773 (KATTAPPANA)
10) NX 503979 (KOTTAYAM)
11) NY 172257 (MALAPPURAM)
12) NZ 967941 (IDUKKI)

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹5,000/- 
0697  0825  0917  2012  2420  3055  3406  4763  4889  6101  6286  6334  6926  8235  8358  9224  9352  9359

5th Prize ₹1,000/-
0506  1192  1219  1298  1335  1690  1767  1926  3035  3399  3798  3845  4055  4153  4174  4344  4509  4847  5224  5358  5754  6627  6710  6726  6989  7241  7579  7718  7735  8439  8533  8555  8559  9614  9891  9960

6th Prize ₹500/-
0294  0311  0355  0431  0645  0741  0851  1016  1038  1163  1195  1281  1372  1589  1764  1800  1894  1978  2025  2119  2287  2341  2516  2602  2625  2692  2986  3203  3308  3361  3458  3821  3862  4108  4142  4212  4219  4234  4356  4619  4691  4928  4993  5423  5464  6105  6245  6265  6381  6514  6723  6734  6927  7070  7107  7125  7163  7213  7229  7378  7557  7589  7723  7932  7973  8054  8143  8494  8595  8751  8842  8861  8874  8997  9384  9435  9504  9654  9778

7th Prize ₹100/-
0026  0123  0193  0283  0351  0440  0479  0642  0703  0821  0850  0909  1004  1018  1045  1094  1108  1198  1448  1473  1475  1492  1575  1890  1927  1960  1962  1994  2133  2188  2275  2406  2453  2478  2508  2551  2658  2815  2858  2927  3066  3259  3263  3452  3491  3605  3819  3942  3949  4090  4126  4156  4161  4264  4310  4354  4355  4359  4401  4485  4531  4610  4631  4834  4929  5000  5302  5382  5484  5537  5609  5834  5865  5893  6189  6310  6370  6415  6464  6543  6608  6640  6733  6766  6789  6806  6814  6941  6999  7075  7134  7144  7148  7226  7309  7323  7493  7513  7555  7624  7873  8186  8312  8393  8403  8487  8637  8693  8758  8789  8847  9056  9077  9161  9238  9278  9284  9425  9431  9466  9539  9662

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF


Kerala Lottery winning number NR-345 and 08/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 08.09.23 Nirmal NR 345 Live Today: The first prize is worth Rs 70 lakh, while the second and third prizes are of Rs 10 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR345 the Draw held on 08/09/2023 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder get after the deduction of 07 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]