» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, September 8, 2023

07-09-2023 Karunya Plus KN-486 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 07.09.2023

Live Karunya Plus Lottery Result KN-486
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in

Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-486 Result. Karunya Plus Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Results on 07.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 07-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Karunya Plus KN-486 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check the 31.08.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "PL 867769". The first Prize amount of 80 lakhs is received from "PAYYANNUR". The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 486 Kerala Lottery Result announced on 07.09.2023. The first prize is only 80 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Thursday result is Karunya Plus (KN-486) 07-09-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

07-09-2023 Thursday Kerala Official Lottery Results
Karunya Plus Lottery Result KN.486

1st Prize
Rs.80,00,000/-
PL 867769 (PAYYANNUR)
Agent Name: P  VALSALA RAJAN
Agency No.: C 4164

Consolation Prize
Rs. 8,000/-

PA 867769
PB 867769
PC 867769
PD 867769
PE 867769
PF 867769
PG 867769
PH 867769
PJ 867769
PK 867769
PM 867769

2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PA 938712 (PATTAMBI)
Agent Name: M RAMAKRISHNAN
Agency No.: P 2567
 
3rd Prize
Rs.100,000/-
1) PA 389955 (KOLLAM)
2) PB 584048 (KOZHIKKODE)
3) PC 315740 (CHITTUR)
4) PD 619216 (KOLLAM)
5) PE 710317 (PATTAMBI)
6) PF 886140 (KAYAMKULAM)
7) PG 789002 (ALAPPUZHA)
8) PH 120782 (MALAPPURAM)
9) PJ 178419 (KASARAGOD)
10) PK 323741 (CHERTHALA)
11) PL 253716 (KOTTAYAM)
12) PM 172713 (KOLLAM)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0774  1107  2276  2323  2657  3073  3431  3460  3815  4455  5419  5785  7821  7822  7836  8800  9246  9578

5th Prize
Rs. 1,000/-
0111  0497  0809  1254  1415  1438  1596  2422  2843  2845  3551  3560  4188  4195  4660  4855  6275  6347  6413  6427  6547  6576  6669  6805  6948  7133  7375  7399  7499  7516  7734  8327  8870  9479

6th Prize
Rs. 500/-
0103  0177  0697  0750  0883  1311  1328  1455  1466  1602  1830  2280  2453  2466  2495  2526  2750  2824  2862  3097  3150  3274  3576  3614  3870  3904  3966  3975  3994  4223  4229  4257  4370  4372  4797  4832  4925  5244  5420  5678  5746  5811  5862  5898  6063  6169  6386  6465  6535  6603  6752  6910  6942  6956  6965  7081  7205  7369  7551  7869  7904  7955  7958  8170  8217  8239  8313  8465  8466  8537  8890  8954  8974  9177  9219  9302  9499  9585  9628  9749

7th Prize
Rs. 100/-
0050  0150  0193  0225  0230  0319  0367  0397  0441  0550  0573  0726  0769  0841  1010  1115  1144  1331  1385  1484  1744  1943  1999  2001  2016  2079  2116  2133  2165  2224  2262  2316  2402  2427  2619  2629  2635  2644  2698  2744  2810  2812  2856  2866  2970  3334  3419  3439  3510  3605  3638  3654  3875  3934  3955  4076  4172  4299  4493  4713  4755  5000  5135  5393  5421  5477  5486  5556  5711  5923  6061  6166  6173  6244  6273  6324  6394  6408  6415  6439  6486  6487  6700  6731  6814  6927  7024  7101  7173  7216  7231  7281  7304  7324  7392  7407  7431  7563  7946  8028  8451  8477  8485  8572  8598  8649  8692  8725  8767  8815  8821  8895  8910  8922  8938  9073  9087  9161  9352  9360  9377  9379  9522  9591  9822  9981

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF

Kerala Lottery winning number KN-486 and 07/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.  

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 07.09.23 Karunya Plus KN 486 Live Today: The first prize is worth Rs 80 lakh, while the second and third prizes are Rs 10 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN486 the Draw was held on 07/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023