» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, September 8, 2023

09-09-2023 Karunya KR-618 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 09.09.2023

Live Karunya Lottery Result KR-618
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-618 Result. Karunya Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Results on 09.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 09-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Karunya KR-618 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check the 9.9.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "KC 202737". The first Prize amount of 80 lakhs is received from "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 618 Kerala Lottery Result announced on 09.09.2023. The first prize is only 80 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Saturday result is Karunya (KR-618) 09-09-2023 weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

09-09-2023 Saturday Kerala Official Lottery Results
Karunya Lottery Result KR.618

1st Prize ₹80,00,000/- [80 Lakhs]  
KC 202737 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name: P THAKARAJAN
Agency No.: T 2356

Consolation Prize ₹8,000/-
KA 202737
KB 202737
KD 202737
KE 202737
KF 202737
KG 202737
KH 202737
KJ 202737
KK 202737
KL 202737
KM 202737

2nd Prize ₹5,00,000/- [5 Lakhs]
KJ 619223 (KOTTAYAM)
Agent Name: SUNITHA KRISHNA KUMAR
Agency No.: K 9816
 
3rd Prize ₹100,000/- [1 Lakh]
1) KA 703577 (KANNUR)
2) KB 205113 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) KC 596097 (MALAPPURAM)
4) KD 699779 (VAIKKOM)
5) KE 518254 (KARUNAGAPALLY)
6) KF 812581 (THIRUVANANTHAPURAM)
7) KG 221019 (ALAPPUZHA)
8) KH 134253 (VADAKARA)
9) KJ 648015 (ATTINGAL)
10) KK 700016 (KANNUR)
11) KL 442076 (KOTTAYAM)
12) KM 670461 (PUNALUR)

For the tickets ending with the following numbers
4th Prize ₹5,000/-  
1258  1462  3163  3983  4672  4687  4694  4904  5283  5998  6353  8054  8108  8379  8444  8676  9426  9637

5th Prize ₹2,000/-
2747  3361  3363  6153  6833  7113  7892  8393  9516  9924
 
6th Prize ₹1,000/- 
0208  0682  1885  2021  3601  4333  5776  5829  6635  6804  6878  7056  7599  9683
 
7th Prize ₹500/-   
0138  0159  0209  0248  0441  0579  0702  0729  0970  1056  1219  1479  1538  1545  1776  1981  2056  2089  2216  2218  2267  2298  2362  2423  2495  2551  2580  2631  3130  3514  3577  3793  4291  4313  4397  4411  4629  4895  5154  5189  5506  5516  5657  5703  5780  6247  6470  6503  6637  6800  6921  6964  6999  7043  7115  7121  7194  7210  7216  7357  7412  8446  8468  8576  8586  8703  8774  8809  8877  8913  8998  9018  9435  9528  9542  9687  9753  9916  9919  9938
 
8th Prize ₹100/-   
0077  0145  0219  0283  0413  0448  0449  0718  0771  0816  0817  0870  0955  1051  1264  1273  1339  1363  1415  1672  1772  1824  1896  1903  1925  1929  1960  2075  2122  2235  2311  2375  2431  2481  2524  2637  2876  3078  3141  3162  3210  3220  3389  3420  3461  3594  3632  3803  3807  3892  3921  4200  4232  4256  4267  4294  4308  4389  4482  4515  4518  4628  4726  4767  4775  4963  5027  5209  5313  5534  5567  5658  5729  5787  5807  5862  5961  5995  6025  6058  6104  6230  6406  6531  6605  6699  6927  7063  7255  7269  7460  7485  7503  7737  7756  7772  7821  7840  7988  8021  8044  8322  8387  8545  8574  8583  8719  8752  8804  8856  9066  9118  9274  9373  9433  9458  9485  9531  9667  9772  9819  9879  9939  9996
 
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
kr-618-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-09-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

kr-618-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-09-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

kr-618-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-09-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0003

Kerala Lottery winning number KR-618 and 09/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.  

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 09.09.23 Karunya KR 618 Live Today: The first prize is worth Rs 80 lakh, while the second and third prizes are Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR618 the Draw was held on 09/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07% plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023