» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, January 22, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 22-01-2020 Akshaya AK-429 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

Akshaya Lottery No. AK-429th
Draw held on 22/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,000,000/-
AG 167848 (PALAKKAD)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
AA 167848 AB 167848 AC 167848 AD 167848
AE 167848 AF 167848 AH 167848 AJ 167848
AK 167848 AL 167848 AM 167848

2nd Prize
Rs :500,000/-
AB 554072 (PALAKKAD)

3rd Prize
Rs :100,000/-
AA 243845 (KOTTAYAM)
AB 344446 (ERNAKULAM)
AC 895224 (THRISSUR)
AD 441173 (PALAKKAD)
AE 474894 (THRISSUR)
AF 819390 (KANNUR)
AG 625697 (KOLLAM)
AH 669611 (PALAKKAD)
AJ 934022 (ALAPPUZHA)
AK 293995 (PATHANAMTHITTA)
AL 525940 (KOZHIKKODE)
AM 811044 (KOLLAM)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0905 2859 3660 4571 4996
6624 7027 7929 8227 8702
9666 9942

5th Prize
Rs. 2,000/-
3669 4296 5349 5985 6278
9795

6th Prize
Rs. 1,000/-
0149 0734 0855 1356 1536
1691 1716 1883 2679 2873
3013 3905 5516 5760 6868
6959 7098 7747 8079 8300
9176 9281 9365 9738 9880

7th Prize
Rs. 500/-
0012 0347 0553 0661 1534
1542 1559 1708 1744 1754
1814 2021 2022 2130 2461
3126 3313 3477 3507 3601
3794 3968 4023 4060 4315
4370 4579 5014 5196 5286
5601 5668 6329 6481 6650
6665 6699 6756 6812 7037
7168 7656 7757 9028 9116
9168 9394 9687

8th Prize
Rs. 100/-
0043 0073 0381 0398 0501
0692 0803 0814 0820 0940
1292 1361 1424 1442 1792
1894 2362 2413 2457 2661
2666 2839 2862 3054 3058
3140 3192 3239 3251 3369
3382 3406 3431 3459 3475
3492 3562 3607 3674 3756
3891 3973 3982 4004 4013
4206 4381 4505 4552 4830
4985 5216 5680 5764 5841
5847 5899 5982 6045 6069
6142 6194 6223 6333 6362
6549 6573 6620 6752 6767
6800 6815 6829 6895 7124
7313 7439 7626 7799 7834
7876 7942 7950 7975 8004
8032 8055 8170 8266 8331
8356 8373 8400 8413 8507
8514 8590 8608 8648 8705
8729 8769 8933 9066 9124
9379 9424 9482 9485 9550
9577 9748

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next Akshaya Lottery Draw will be held on 29/01/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram