» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, January 29, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 29-01-2020 Akshaya AK-430 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

Akshaya Lottery No. AK-430th
Draw held on 29/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,000,000/-
AO 339343 (THRISSUR)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
AN 339343 AP 339343 AR 339343 AS 339343
AT 339343 AU 339343 AV 339343 AW 339343
AX 339343 AY 339343 AZ 339343

2nd Prize
Rs :500,000/-
AW 822872 (MALAPPURAM)

3rd Prize
Rs :100,000/-
AN 308385 (ERNAKULAM)
AO 159921 (PATHANAMTHITTA)
AP 770981 (PATHANAMTHITTA)
AR 423946 (THRISSUR)
AS 635988 (THRISSUR)
AT 615760 (KOLLAM)
AU 169828 (WAYANAD)
AV 534785 (Thiruvananthapuram)
AW 904531 (MALAPPURAM)
AX 936520 (MALAPPURAM)
AY 462056 (PALAKKAD)
AZ 647401 (ALAPPUZHA)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0544 2365 2998 3613 3894
4874 5115 5235 6097 7071
8678 9793

5th Prize
Rs. 2,000/-
2019 2607 3548 7655 9467
9658

6th Prize
Rs. 1,000/-
0001 1809 1924 2203 2663
2774 4062 4208 4676 5110
5175 5711 5851 5880 6640
6997 7200 7387 7462 7524
8183 8393 8460 8983 9786

7th Prize
Rs. 500/-
0312 0438 0574 0678 1030
1118 1137 1369 1740 1946
2242 2534 2891 3089 3177
3460 3464 3812 3978 4278
5152 5422 5554 5812 5849
6141 6195 6333 6551 6561
6807 6990 7135 7297 7636
7992 8323 8864 9169 9174
9354 9520 9530 9556 9671
9904 9983 9994

8th Prize
Rs. 100/-
0029 0119 0123 0501 0575
0646 0655 0742 0772 0799
0805 0887 1019 1177 1281
1315 1663 1846 1915 2083
2107 2170 2251 2279 2329
2475 2499 2590 2640 2703
2711 2822 3110 3269 3333
3338 3354 3453 3532 3615
3854 3914 4105 4262 4624
4712 4750 4884 4894 5013
5014 5108 5128 5203 5301
5322 5323 5496 5530 5558
5584 5817 5883 6220 6231
6266 6411 6528 6706 6716
6875 6907 6989 6998 7029
7264 7741 7800 8042 8050
8099 8161 8216 8351 8372
8451 8531 8652 8690 8725
8739 8757 8845 9064 9102
9111 9131 9227 9276 9346
9361 9368 9390 9465 9495
9505 9697 9721 9816 9914
9993 9996

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next Akshaya Lottery Draw will be held on 05/02/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram