» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, January 6, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 06-01-2020 Win Win W-546 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

WIN-WIN Lottery No. W-546th
Draw held on 06/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,500,000/-
WD 461417 (WAYANAD)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
WA 461417 WB 461417 WC 461417 WE 461417
WF 461417 WG 461417 WH 461417 WJ 461417
WK 461417 WL 461417 WM 461417

2nd Prize
Rs :1,000,000/-
WC 804543 (WAYANAD)

3rd Prize
Rs :100,000/-
WA 747935 (THRISSUR)
WB 629581 (ALAPPUZHA)
WC 954612 (KANNUR)
WD 429280 (PALAKKAD)
WE 262855 (PATHANAMTHITTA)
WF 593418 (ERNAKULAM)
WG 804099 (WAYANAD)
WH 503092 (KOTTAYAM)
WJ 247380 (KOZHIKKODE)
WK 178159 (KASARGODE)
WL 438504 (Thiruvananthapuram)
WM 419772 (THRISSUR)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0334 0968 1047 3932 5919
7491 7897 8216 8368 9258
9687 9723

5th Prize
Rs. 1,000/-
0027 0194 1116 1232 1465
1905 2001 2137 2178 2187
2526 3356 3680 3758 4311
4509 4699 5516 5620 6074
6096 6388 6922 7017 7507
7867 8029 8332 8729 9098

6th Prize
Rs. 500/-
0267 0445 0562 0587 1254
1312 1386 1488 1527 1746
1857 2107 2200 2396 2420
2477 2506 2602 2907 3051
3153 3382 3556 3561 3814
3977 4925 5194 5515 5529
5541 5563 5589 5661 5729
5766 6703 6846 6931 6995
7001 7007 7229 7601 7717
7736 7919 8013 8340 8410
8449 8558 8591 8614 8920
9180 9255 9508 9691 9813

7th Prize
Rs. 100/-
0284 0296 0324 0410 0483
0746 0811 0876 0921 1060
1218 1492 1543 1668 1698
1764 1935 2029 2097 2192
2354 2373 2398 2431 2492
2527 2702 2856 2859 2943
3063 3070 3083 3434 3450
3740 3774 3926 3928 4012
4037 4061 4095 4378 4431
4449 4691 4812 4878 4967
4991 5128 5195 5210 5220
5314 5399 5449 5531 5705
5810 5835 5913 5978 6014
6031 6043 6139 6172 6214
6272 6341 6357 6414 6429
6628 6629 6712 6731 6822
6938 7203 7261 7700 8159
8272 8405 8429 8712 8713
8748 9117 9147 9182 9371
9445 9507 9530 9588 9596
9632 9733 9760 9775 9822
9827 9924 9963

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next WIN-WIN Lottery Draw will be held on 13/01/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram