» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, January 13, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 13-01-2020 Win Win W-547 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

WIN-WIN Lottery No. W-547th
Draw held on 13/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,500,000/-
WP 717310 (Thiruvananthapuram)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
WN 717310 WO 717310 WR 717310 WS 717310
WT 717310 WU 717310 WV 717310 WW 717310
WX 717310 WY 717310 WZ 717310

2nd Prize
Rs :1,000,000/-
WT 606158 (ALAPPUZHA)

3rd Prize
Rs :100,000/-
WN 371221 (THRISSUR)
WO 638950 (KOTTAYAM)
WP 730559 (KANNUR)
WR 651004 (PALAKKAD)
WS 693701 (PATHANAMTHITTA)
WT 340492 (PALAKKAD)
WU 474937 (IDUKKI)
WV 930468 (WAYANAD)
WW 558301 (KOTTAYAM)
WX 222794 (PALAKKAD)
WY 394565 (Thiruvananthapuram)
WZ 479409 (KOTTAYAM)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0618 1078 1987 2678 2819
4460 4964 5306 6084 6729
8470 8477

5th Prize
Rs. 1,000/-
0317 0534 1804 1805 2132
2453 2536 2570 2714 2988
3429 3673 4078 4233 5696
5728 6119 6140 6246 6563
7023 7518 7762 7949 8030
8557 8736 8843 9381 9465

6th Prize
Rs. 500/-
0106 0245 0324 0335 0418
0749 0899 1343 1420 1596
2223 2326 2367 2374 2380
2521 2715 2929 3385 3730
4088 4092 4222 4312 4404
4752 4965 5326 5446 5667
5688 5976 5981 6051 6196
6416 6477 6709 6778 6807
6815 6848 7013 7092 7649
7693 7774 7795 7826 7952
8214 8380 8390 8560 8562
8655 9149 9357 9708 9975

7th Prize
Rs. 100/-
0058 0062 0313 0349 0514
0561 0584 0822 0894 0919
0976 1087 1112 1140 1204
1307 1820 1897 1949 2239
2294 2385 2441 2469 2496
2576 2639 2798 2849 2861
2964 3044 3143 3304 3345
3354 3443 3447 3919 3999
4017 4019 4083 4093 4198
4395 4398 4425 4497 4619
4669 4672 4715 4809 4859
4888 4897 4992 5049 5218
5392 5604 5750 5881 5897
5903 5924 5978 6065 6072
6120 6155 6175 6207 6346
6414 6606 6718 6913 7005
7049 7052 7247 7309 7310
7324 7335 7505 7514 7549
7683 7779 7830 7875 7919
7958 8051 8322 8365 8553
8616 8701 8746 8970 9049
9068 9245 9649

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next WIN-WIN Lottery Draw will be held on 20/01/2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram