» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, January 20, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 20-01-2020 Win Win W-548 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

WIN-WIN Lottery No. W-548th
Draw held on 20/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,500,000/-
WM 468814 (IDUKKI)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
WA 468814 WB 468814 WC 468814 WD 468814
WE 468814 WF 468814 WG 468814 WH 468814
WJ 468814 WK 468814 WL 468814

2nd Prize
Rs :1,000,000/-
WG 905638 (IDUKKI)

3rd Prize
Rs :100,000/-
WA 627857 (KOZHIKKODE)
WB 936177 (KOLLAM)
WC 643342 (ALAPPUZHA)
WD 845911 (KASARGODE)
WE 199489 (Thiruvananthapuram)
WF 390821 (PALAKKAD)
WG 688595 (KOTTAYAM)
WH 692553 (Thiruvananthapuram)
WJ 693977 (Thiruvananthapuram)
WK 363084 (KOTTAYAM)
WL 803956 (WAYANAD)
WM 417147 (KOZHIKKODE)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0647 0665 0744 1235 1729
2364 4405 7008 7207 7446
7871 9396

5th Prize
Rs. 1,000/-
0264 0479 0569 1015 1225
2415 2722 3163 3302 3329
3774 4100 4582 4654 4945
5759 6038 6059 6860 7096
7397 7694 7987 8171 8614
9712 9893 9928 9943 9953

6th Prize
Rs. 500/-
0183 0202 0521 0703 0713
1295 1388 1679 1704 1733
2096 2468 2582 2706 2750
2753 2759 2797 2885 3372
3397 3485 3672 3994 4112
4125 4328 4428 4483 4632
4642 4927 5208 5473 5671
5743 6112 6218 6353 6466
6518 6540 6606 6752 6848
6980 7287 7317 7454 7602
8112 8141 8190 8265 8453
8542 9122 9485 9699 9746

7th Prize
Rs. 100/-
0238 0360 0417 0534 0570
0643 0718 0804 0816 0984
1126 1238 1312 1385 1480
1541 1555 1766 1785 1789
1893 1934 1987 2245 2283
2398 2404 2542 2645 2768
2819 3056 3174 3254 3317
3436 3475 3624 3795 3886
3891 3910 4288 4431 4492
4607 4713 4813 4908 4972
5182 5245 5375 5530 5545
5575 5637 5936 6096 6113
6153 6487 6560 6769 7016
7113 7177 7188 7228 7271
7278 7315 7536 7606 7698
7812 7830 7848 7856 8041
8142 8275 8315 8379 8451
8504 8663 8682 8794 8885
8911 9034 9056 9075 9157
9174 9289 9323 9456 9667
9677 9686 9735 9781 9798
9843 9863 9949

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next WIN-WIN Lottery Draw will be held on 27/01/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram