» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, February 15, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 15-02-2020 Karunya KR-435 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

Saturday - February 2020

kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Karunya Lottery No. KR-435th
Draw Held On 15/02/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram
1st Prize
Rs. 10,000,000/-
KO 589235 (PALAKKAD)


Consolation Prize
Rs. 8,000/-
KM 589235 KP 589235 KS 589235 KT 589235 KU 589235 KW 589235 KX 589235 KY 589235 KZ 589235


2nd Prize
Rs. 1,000,000/-
KS 121689 (THRISSUR)


3rd Prize
Rs. 100,000/-
KM 686675 (KASARGODE)
KO 168760 (MALAPPURAM)
KP 453539 (PALAKKAD)
KS 422863 (KOLLAM)
KT 234755 (PALAKKAD)
KU 355455 (WAYANAD)
KW 577659 (PALAKKAD)
KX 634315 (ALAPPUZHA)
KY 295704 (THRISSUR)
KZ 200252 (KOTTAYAM)


For the tickets ending with the following numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0191 0432 2191 2204 2364 2476 2610 3676 3692 4095 4250 4533 5213 6078 7140 7313 7769 7800 8069 8642 9194


5th Prize
Rs. 2,000/-
0286 0695 2686 4568 6931 7570 8808 8850 8928 9989


6th Prize
Rs. 1,000/-
0002 0019 0328 0420 0536 0548 0806 1052 1262 1718 1897 2498 2524 3221 3457 3807 4102 4297 4832 4885 5275 5389 5423 5760 5919 6831 7232 7387 7802 7977 8005 8138 8460 8513 8639 8944 9092 9168 9323 9369 9873


7th Prize
Rs. 500/-
0305 0711 0762 1200 1204 1346 1348 1420 1514 1524 1624 1727 1802 1866 1894 2649 2862 2936 3010 3027 3603 3913 4011 4026 4210 4477 4589 4762 4829 4866 4967 5034 5127 5315 5601 5625 5742 5769 5780 5886 5928 5954 6038 6147 6222 6245 6280 6667 6710 6785 6854 7012 7059 7095 7225 7310 7482 7577 7586 7691 7913 7920 8110 8144 8199 8219 8366 8483 8631 8649 8673 8683 9120 9408 9501 9590 9599 9650 9819 9832 9962


8th Prize
Rs. 100/-
0140 0262 0294 0301 0309 0378 0380 0464 0501 0526 0811 0813 1152 1300 1508 1526 1629 1875 1893 1940 2024 2183 2255 2360 2530 2593 2715 2732 2929 3050 3176 3420 3490 3505 3555 3681 4039 4098 4203 4260 4298 4482 4628 4669 4698 4756 4844 4994 5097 5145 5207 5356 5387 5446 5534 5729 5806 5811 5854 5897 5914 6068 6082 6186 6299 6332 6342 6353 6383 6401 6411 6422 6497 6520 6737 6741 6743 6773 6818 6924 6942 7068 7092 7099 7179 7224 7311 7316 7333 7375 7390 7400 7530 7542 7708 7754 8172 8189 8242 8306 8313 8367 8388 8422 8479 8507 8515 8544 8865 8920 8924 8966 9017 9030 9147 9397 9433 9563 9926 9980


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Karunya Lottery Draw Will Be Held On 22/02/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram