» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, February 3, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 03-02-2020 Win Win W-550 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

kerala.gov.in

WIN-WIN Lottery No. W-550th
Draw held on 03/02/2020
Kerala Lottery Results
At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,500,000/-
WC 813960 (KOLLAM)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
WA 813960 WB 813960 WD 813960 WE 813960 WF 813960 WG 813960 WH 813960 WJ 813960 WK 813960 WL 813960 WM 813960

2nd Prize
Rs :1,000,000/-
WF 627149 (KOLLAM)

3rd Prize
Rs :100,000/-
WA 161476 (WAYANAD)
WB 965054 (PALAKKAD)
WC 967214 (PALAKKAD)
WD 960715 (KOTTAYAM)
WE 128251 (THIRUVANANTHAPURAM)
WF 704885 (KANNUR)
WG 967979 (PALAKKAD)
WH 732043 (PALAKKAD)
WJ 590478 (THIRUVANANTHAPURAM)
WK 625279 (THIRUVANANTHAPURAM)
WL 310627 (KANNUR)
WM 791392 (WAYANAD)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0182 0943 1606 2110 3497 5816 6728 8301 8778 8848 9282 9811

5th Prize
Rs. 1,000/-
0014 1092 1230 1351 2105 2769 3207 3431 3525 4225 4392 4768 5538 5668 5873 6365 6445 7050 7399 7591 8123 8172 8548 8798 8862 9088 9224 9255 9430 9669

6th Prize
Rs. 500/-
0022 0062 0096 0478 0796 1028 1191 1657 1703 1848 2070 2279 2298 2384 2567 2663 2810 2931 3349 3450 3514 3926 4017 4399 5012 5052 5392 5489 5525 5543 5559 5716 5834 6255 6609 6984 7065 7074 7079 7218 7650 7799 7840 7990 8059 8254 8388 8661 8723 8890 8997 9060 9079 9240 9271 9425 9452 9506 9645 9691

7th Prize
Rs. 100/-
0060 0140 0171 0206 0408 0557 0620 0625 0701 0779 0849 0860 0928 1137 1358 1396 1411 1454 1518 1591 1682 1697 1768 1779 1889 2040 2171 2181 2353 2419 2421 2867 3025 3095 3209 3332 3409 3519 3555 3662 3745 4049 4125 4206 4360 4383 4571 4651 4946 4947 5073 5088 5220 5353 5594 5672 5729 5900 6011 6147 6173 6214 6327 6376 6554 6689 6789 6792 6920 6945 6950 7159 7205 7227 7319 7412 7479 7697 7801 7902 7981 8021 8090 8196 8255 8328 8335 8382 8462 8505 8509 8523 8662 8718 8902 8940 9058 9126 9335 9360 9571 9647 9680 9754 9803 9893 9900 9945

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next WIN-WIN Lottery Draw will be held on 10/02/2020 at Gorkybhavan Near Bakery Junction,Thiruvananthapuram