» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, February 17, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 17-02-2020 Win Win W-552 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES RESULT

Monday - February 2020

kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Win-Win Lottery No. W-552nd
Draw Held On 17/02/2020


At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs.6,500,000/-
WJ 508139 (THRISSUR)


Consolation Prize
Rs.8,000/-
WA 508139 WB 508139 WC 508139 WD 508139 WE 508139 WF 508139 WG 508139 WH 508139 WK 508139 WL 508139 WM 508139


2nd Prize
Rs.1,000,000/-
WB 158284 (KOZHIKKODE)


3rd Prize
Rs.100,000/-
WA 986279 (ERNAKULAM)
WB 190219 (KASARGODE)
WC 926045 (IDUKKI)
WD 440736 (MALAPPURAM)
WE 217992 (KOLLAM)
WF 245681 (KOZHIKKODE)
WG 258676 (IDUKKI)
WH 553698 (ALAPPUZHA)
WJ 166690 (THIRUVANANTHAPURAM)
WK 276413 (THRISSUR)
WL 137156 (KOTTAYAM)
WM 124868 (KASARGODE)


For the tickets ending with the following numbers

4th Prize
Rs.5,000/-
4348 4982 5456 5758 6542 6682 6726 7377 7683 7908 8213 9869


5th Prize
Rs.1,000/-
0909 1284 1287 1321 1333 1592 1883 2555 2618 2742 2986 3064 3669 4114 4127 4130 4352 4735 5499 6101 6133 6136 6323 6840 7238 7935 8015 8806 8912 9146


6th Prize
Rs.500/-
0306 0940 1200 1272 1442 1820 2044 2191 2204 2321 2582 2682 3049 3256 3298 3385 3408 3465 3542 3614 4058 4110 4137 4266 4267 4808 5161 5287 5337 5377 5423 5452 5474 5718 5906 5921 6071 6289 6358 6370 6403 6610 6661 7107 7386 7466 7486 7502 7620 7966 7982 7998 8073 8103 8434 8949 9082 9347 9760 9914


7th Prize
Rs.100/-
0014 0054 0139 0202 0227 0232 0245 0280 0335 0542 0623 0628 0688 0710 0741 0827 0907 0979 1086 1139 1338 1670 1746 1826 1897 1915 1997 2168 2350 2454 2522 2658 2729 2843 2878 2893 2894 2905 2914 2982 3010 3071 3089 3123 3182 3682 3863 3929 4003 4017 4192 4217 4231 4323 4328 4362 4422 4423 4481 4502 4527 4548 4593 4607 4872 4988 5375 5396 5460 5494 5507 6024 6357 6448 6535 6551 6653 6852 6855 6981 7091 7141 7284 7286 7307 7731 7801 8009 8453 8796 8832 8884 8966 9040 9053 9088 9245 9274 9282 9395 9435 9548 9584 9628 9686 9772 9818 9892


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Win-Win Lottery Draw Will Be Held On 24/02/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram