» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, September 15, 2009

Kerala Lottery Thiruvonam Bumper 2009 BR-09 Results 15-09-2009

"Kerala Lottery Result 2009"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
Thiruvonam Bumper Lottery BR 9


Kerala Thiruvonam Bumper 2009

Thiruvonam Bumper-09 Lottery No. BR-9th Draw held on 15/09/2009 at V.J.T.Hall, Palayam, Thiruvananthapuram


1st Prize- Rs :20,000,000/- & 200 Sovereign
IR 313626 (KANNUR)


Consolation Prize- Rs. 25,000/-
TH 313626  UV 313626
ON 313626  AM 313626


2nd Prize- Maruthi Alto Car(Standard)
TH 453323 (THIRUVANANTHAPURAM)
TH 624842 (THRISSUR)
IR 296484 (ERNAKULAM)
IR 607943 (THIRUVANANTHAPURAM)
UV 205325 (THRISSUR)
UV 435501 (THRISSUR)
ON 392979 (KANNUR)
ON 549773 (KANNUR)
AM 367823 (PATHANAMTHITTA)
AM 545209 (KANNUR)


3rd Prize- Rs :200,000/-
TH 183679 (KOZHIKKODE)
TH 287143 (KOTTAYAM)
IR 509463 (KOLLAM)
IR 543925 (KANNUR)
UV 514528 (KOTTAYAM)
UV 552142 (KOLLAM)
ON 316954 (KOZHIKKODE)
ON 641125 (KANNUR)
AM 197538 (KASARGODE)
AM 603030 (ERNAKULAM)


for the tickets ending with the following numbers

4th Prize- Rs. 5,000/-
5403

5th Prize- Rs. 1,000/-
542

6th Prize- Rs. 500/-
502

7th Prize- Rs. 200/-
038

8th Prize- Rs. 100/-
07 10 18 33 46
54 66 69 80 85


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.


Kerala Lottery Previous Results