» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, August 21, 2023

22-08-2023 Sthree Sakthi SS-378 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES AUGUST 2023

Kerala Lottery Result 22.08.2023

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-378
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
 
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-378 Result. Sthree Sakthi Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Results on 22.08.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 22-08-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Sthree Sakthi SS-378 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.com.

Kerala Lottery Previous Results

Check 22.8.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "SP 814004". The first Prize amount 75 lakhs is received from "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 378 Kerala Lottery Result announced on 22.08.2023. First prize only 75 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Tuesday result is Sthree Sakthi (SS-378) 22-8-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

22-08-2023 Tuesday Kerala Official Lottery Results
Sthree Sakthi Lottery Result SS.378

1st Prize
Rs.75,00,000/-
SP 814004 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name: V R SURESH KUMAR
Agency No: T 4364


Consolation Prize
Rs. 8,000/-

SN 814004
SO 814004
SR 814004
SS 814004
ST 814004
SU 814004
SV 814004
SW 814004
SX 814004
SY 814004
SZ 814004

2nd Prize
Rs.10,00,000/-
ST 677125 (ALAPPUZHA)
Agent Name: SHAJEEV C B
Agency No: A 3100

For The Tickets Ending With The Following Numbers

3rd Prize
Rs.5,000/-
0001  0437  0571  0798  0802  1452  1503  2446  2937  3088  4096  4229  6191  6930  8397  9349  9545  9890

4th Prize
Rs. 2,000/-
0732  1291  2593  4801  7325  8110  8568  9630  9862  9867

5th Prize
Rs. 1,000/-
0367  0521  0624  0631  0982  1474  2053  3043  3330  3859  5256  5475  6082  6924  7397  7894  9562  9620  9640  9682
 
6th Prize
Rs. 500/-
0517  0956  1827  1959  2063  2160  2274  2362  2502  2603  2801  2817  2843  2857  3053  3506  3600  3657  3681  3978  4863  4871  4887  5209  5297  5615  5996  6171  6222  6386  6400  6443  6512  6786  6818  7083  7173  7190  7216  7655  7794  7799  7980  8283  8379  8536  8806  9169  9455  9462  9939  9970

7th Prize
Rs. 200/-
0083  0107  0402  0718  0974  1028  1257  1307  1597  1662  1879  2089  2229  2519  2866  3969  3994  4122  4154  4263  4398  4838  4853  4867  4886  4923  5415  6224  6510  6558  6612  6640  6886  7015  7203  7622  8638  8685  8686  9053  9221  9270  9420  9784  9957

8th Prize
Rs. 100/-
0022  0032  0165  0321  0356  0369  0397  0415  0431  0479  0500  0753  0787  0869  0886  0916  0996  1072  1260  1277  1315  1374  1637  1661  1855  1996  2043  2051  2135  2184  2189  2271  2338  2386  2454  2484  2576  2653  2667  2699  2733  2879  2884  2887  3023  3170  3237  3324  3391  3394  3492  3512  3559  3633  3779  3891  3945  4036  4067  4085  4117  4379  4516  4554  4643  4666  4757  4858  5004  5096  5097  5112  5185  5310  5401  5867  5874  5893  6015  6036  6125  6372  6511  6609  6746  6775  6836  6876  6879  7042  7135  7213  7280  7329  7335  7385  7536  7696  7798  7819  7832  7984  8228  8245  8627  8724  8737  8777  8793  8824  8948  9023  9148  9175  9352  9473  9569  9627  9741  9766  9850  9865  9900  9929  9946  9973
*****
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
ss-378-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-08-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-378-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-08-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-378-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-08-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
Kerala Lottery winning number SS-378 and 22/08/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 22.08.23 Sthree Sakthi SS 378 Live Today: The first prize is worth Rs 75 lakh, while the second and third prizes are of Rs 10 lakh and Rs 5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS378 the Draw held on 22/08/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 7% plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]