» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, October 9, 2023

10-10-2023 Sthree Sakthi SS-384 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 10 October 2023

Kerala State Lottery Result 10/10/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-384 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 10.10.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 10-10-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-384 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-384

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 10.10.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SV 427128". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the " THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 384 Kerala Lottery Result announced on 10.10.2023. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-384) 10-10-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

10-10-2023 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.384
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 384
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SV 427128 (THRISSUR)

Agent Name: BALAMURUGAN
Agency No: R 5985

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SN 427128
SO 427128
SP 427128
SR 427128
SS 427128
ST 427128
SU 427128
SW 427128
SX 427128
SY 427128
SZ 427128

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SW 313254 (CHITTUR)

Agent Name: M FOUSIYA
Agency No: P 2160

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
1049  1065  2230  2640  2682  2848  3569  3891  4018  4810  6667  7373  7487  7973  8194  8542  8665  9460

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
2332  2727  2817  3184  3257  3690  8385  8475  9572  9975


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0322  0472  0479  1079  1116  3401  4278  5090  5534  5564  5701  6083  6981  7031  7084  7262  7364  7810  8295  8311


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0228  0820  0843  0960  1663  2010  2263  2366  2594  2605  2631  2718  3114  3130  3447  3509  3822  4068  4451  4699  5145  5192  5291  5555  6256  6352  6612  6624  6703  6749  6810  6903  7007  7072  7208  7259  7845  8135  8205  8412  8463  8809  8965  9048  9061  9159  9247  9328  9461  9591  9615  9669

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0186  0253  0652  0775  0946  1405  1486  2443  2971  3323  3745  3850  3867  4026  4133  4472  4959  5028  5425  5742  5781  6047  6191  6278  6297  6300  6465  6641  6818  6845  7069  7314  7342  7634  7765  7847  8487  8683  8902  8908  9254  9265  9282  9377  9620

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0154  0168  0251  0400  0425  0480  0531  0582  0594  0626  0706  0983  1012  1077  1253  1704  1860  1940  1957  2009  2115  2127  2195  2197  2333  2349  2418  2432  2434  2481  2515  2525  2593  2655  2866  2960  3007  3117  3409  3505  3649  3801  3902  3933  4020  4067  4229  4240  4291  4372  4416  4535  4683  5050  5064  5084  5337  5472  5516  5571  5609  5702  5842  5953  5964  6084  6111  6182  6232  6245  6254  6261  6293  6301  6355  6362  6417  6511  6597  6822  6872  6912  7040  7041  7105  7172  7223  7252  7604  7607  7917  7939  7978  8010  8087  8110  8116  8131  8215  8448  8452  8516  8592  8636  8793  8824  8870  8898  8997  9081  9096  9121  9143  9212  9252  9288  9294  9298  9311  9346  9372  9417  9457  9479  9577  9793

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ss-384-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-10-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-384-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-10-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-384-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-10-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-384 and 10/10/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 10.10.23 Sthree Sakthi SS 384 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS384 the Draw was held on 10/10/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]