» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, October 23, 2023

24-10-2023 Sthree Sakthi SS-386 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 24 October 2023

Kerala State Lottery Result 24/10/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-386 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 24.10.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 24-10-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-386 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-386

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 24.10.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SP 220689". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "WAYANADU" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 386 Kerala Lottery Result announced on 24.10.2023. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-386) 24-10-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

24-10-2023 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.386
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 386
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SP 220689 (WAYANADU)

Agent Name: NOUSHAD
Agency No: W 533

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SN 220689
SO 220689
SR 220689
SS 220689
ST 220689
SU 220689
SV 220689
SW 220689
SX 220689
SY 220689
SZ 220689

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SN 565835 (KOTTAYAM)

Agent Name: JOBY MATHEW
Agency No: K 8979

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
1398  2051  3001  4010  4186  4343  5525  5741  5981  6137  6177  6449  6559  6615  7165  7660  8034  8169

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
0262  0307  1850  2324  5629  5665  6627  8330  8586  8937


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0865  1099  2356  2389  2638  4057  5490  5491  5541  6263  6452  7357  7496  7590  8045  8538  8595  9094  9101  9997


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0167  0255  0275  0422  0443  0444  0703  0766  1355  1900  2044  2843  3035  3279  3507  3928  4102  4184  4209  4511  4961  5149  5219  5418  5546  5565  5622  6017  6131  6158  6817  6832  6965  7201  7282  7623  7641  7734  7887  8064  8176  8196  8271  8353  8645  8682  8797  9203  9224  9347  9893  9976

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0036  0170  0371  0558  0894  1217  1416  1445  1483  1675  2455  2585  2713  3027  3719  3984  4028  4332  4788  5008  5078  5707  5758  5781  5861  6128  6152  6485  6616  6785  6884  6955  7076  7112  7283  7404  7682  8147  8391  8878  8888  9242  9334  9380  9774

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0026  0029  0071  0117  0339  0345  0354  0428  0448  0641  0802  0853  0923  0940  1002  1045  1100  1241  1395  1858  1914  2091  2185  2192  2227  2443  2463  2617  2853  2891  2995  3147  3259  3414  3594  3624  3658  3947  4002  4053  4203  4291  4333  4375  4408  4418  4496  4870  4970  4989  5089  5099  5151  5213  5292  5306  5351  5439  5492  5501  5511  5522  5701  5818  5907  6063  6071  6151  6164  6171  6179  6202  6242  6256  6301  6307  6316  6426  6455  6476  6735  6821  6849  6890  6925  6928  6956  7240  7319  7334  7342  7419  7438  7551  7575  7640  7685  7898  7956  8063  8148  8340  8367  8376  8454  8508  8550  8554  8556  8587  8837  8850  9069  9125  9243  9379  9428  9495  9506  9518  9526  9576  9851  9917  9954  9996

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ss-386-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-24-10-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-386-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-24-10-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-386-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-24-10-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-386 and 24/10/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 24.10.23 Sthree Sakthi SS 386 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS386 the Draw was held on 24/10/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]