» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, December 11, 2023

12-12-2023 Sthree Sakthi SS-393 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 12 December 2023

Kerala State Lottery Result 12/12/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-393 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 12.12.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 12-12-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-393 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-393

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 12.12.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SC 374715". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 393 Kerala Lottery Result announced on 12.12.2023. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-393) 12-12-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

12-12-2023 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.393
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 393
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SC 374715 (THRISSUR)

Agent Name: K R SANTHOSH KUMAR
Agency No: R 5646

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SA 374715
SB 374715
SD 374715
SE 374715
SF 374715
SG  374715
SH 374715
SJ 374715
SK 374715
SL 374715
SM 374715

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SM 159401 (PALAKKAD)

Agent Name: KAJA HUSSAIN
Agency No: P 5011

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
0215  0252  0776  1239  1356  1370  2151  2400  2637  2776  5296  6806  7687  8008  8879  9117  9422  9479

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---
---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
1593  2115  4187  6240  6954  7507  8500  8663  9560  9878


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0171  0622  0671  0742  1133  1326  1350  2386  3215  5389  5417  6142  6581  6922  7317  7394  7789  7791  7956  8878


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0002  0237  0289  1177  1267  1362  1742  1772  2278  2328  2441  2540  2727  2830  3085  3620  3834  3874  4030  4117  4362  4646  5017  5044  5096  5181  5487  5605  6441  6482  6580  6609  6860  7005  7129  7162  7440  7545  7690  7835  7958  7959  8399  8405  8647  8844  8903  8979  9153  9420  9892  9963

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0008  0088  0243  0278  0499  0658  0764  1015  1283  1549  1646  2021  2174  2454  2841  3105  3113  3141  3191  3469  3791  4011  4510  5343  5907  6150  6334  6619  6945  7217  7239  7322  7527  8031  8082  8262  8613  8618  8722  8957  9039  9101  9577  9654  9809

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0036  0180  0181  0369  0450  0520  0566  0567  0651  0694  0745  0901  0914  0939  1021  1093  1129  1188  1223  1337  1425  1504  1568  1649  1655  1779  1795  1799  1936  2064  2180  2360  2463  2478  2562  2610  2621  2644  2845  2880  2944  2966  3002  3033  3188  3213  3235  3313  3345  3370  3396  3470  3535  3867  3997  4225  4250  4299  4459  4471  4643  4738  4755  4891  4933  5011  5037  5107  5129  5551  5643  5780  5816  5920  5923  6264  6344  6355  6419  6475  6629  6637  6764  6778  6858  6932  7054  7136  7181  7216  7447  7487  7555  7639  7714  7761  7812  7860  7864  7924  7948  7949  8153  8280  8619  8698  8699  8707  8716  8730  8784  8791  8887  8994  9069  9150  9168  9316  9476  9571  9637  9698  9705  9712  9751  9835

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---

---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-393 and 12/12/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 12.12.23 Sthree Sakthi SS 393 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS393 the Draw was held on 12/12/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]