» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, January 8, 2024

09-01-2024 Sthree Sakthi SS-397 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 9 January 2024

Kerala State Lottery Result 09/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-397 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 09.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 09-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-397 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-397

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 09.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SM 761080". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 397 Kerala Lottery Result announced on 09.01.2024. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-397) 09-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

09-01-2024 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.397
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 397
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SM 761080 (ATTINGAL)

Agent Name: SHINE D T
Agency No: T 3795

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SA 761080
SB 761080
SC 761080
SD 761080
SE 761080
SF 761080
SG 761080
SH 761080
SJ 761080
SK 761080
SL 761080

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SB 265572 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: P THANKARAJAN
Agency No: T 2356

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
0414  0549  1634  1673  2499  2576  2653  2702  3201  3830  3879  4417  4535  7191  7497  7568  8639  9094

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
0199  0649  2533  7084  7394  7549  7818  8629  8638  9397


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0606  0877  2695  4300  4444  4634  5040  5730  5997  6233  6583  6689  6797  7283  7376  7453  7839  8314  9122  9911


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0214  0308  0313  0996  1088  1683  1932  1945  2129  2200  2571  3039  3339  3417  3818  3883  3933  4001  4109  4292  4326  4528  4731  4922  4952  5046  5055  5130  5165  5348  6067  6115  6402  6687  6881  7474  7560  7655  7737  8050  8220  8225  8397  8880  8892  8978  9040  9042  9091  9242  9893  9981

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0018  0246  0521  1310  1504  1506  2084  2145  2304  2685  3277  3349  4630  4819  4936  5986  6173  6294  6438  6525  6690  6791  6941  6991  7049  7163  7356  7665  7670  7783  7850  7865  7923  8023  8081  8361  8405  8921  8935  9114  9126  9160  9394  9497  9974

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0055  0107  0116  0205  0292  0334  0345  0507  0707  0855  0988  1007  1070  1119  1200  1272  1339  1343  1607  1620  1637  1652  1662  1743  2085  2106  2170  2301  2370  2395  2484  2517  2579  2675  2680  2727  2807  2822  2823  2830  2949  2968  2978  3031  3245  3421  3453  3456  3739  3846  3885  3960  4173  4291  4457  4467  4493  4617  4763  4832  4890  4892  5000  5126  5215  5232  5244  5337  5359  5398  5453  5607  5614  5634  5718  5825  5943  6114  6134  6140  6204  6252  6277  6427  6590  6678  6716  6806  6977  6982  7083  7180  7386  7588  7645  7687  7760  7761  7820  7824  7872  7941  7995  8019  8032  8052  8072  8193  8409  8511  8548  8597  8637  8741  8775  8841  8851  8864  9088  9359  9574  9677  9691  9705  9738  9797

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ss-397-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-09-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-397-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-09-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-397-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-09-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-397 and 09/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 09.01.24 Sthree Sakthi SS 397 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS397 the Draw was held on 09/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]