» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, February 19, 2024

20-02-2024 Sthree Sakthi SS-403 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 20 February 2024

Kerala State Lottery Result 20/02/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-403 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 20.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 20-02-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-403 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-403

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 20.02.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SH 575087". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "KOTTAYAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 403 Kerala Lottery Result announced on 20.02.2024. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-403) 20-02-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

20-02-2024 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.403
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 403
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SH 575087 (KOTTAYAM)

Agent Name: BYJU T A
Agency No: K 4644

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SA 575087
SB 575087
SC 575087
SD 575087
SE 575087
SF 575087
SG 575087
SJ 575087
SK 575087
SL 575087
SM 575087

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SG 179475 (WAYANADU)

Agent Name: JINEESH A N
Agency No: W 402

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
0480  0784  1332  1814  2211  2645  2768  2891  3231  3936  4707  6079  6686  7284  8036  8471  8744  9147

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
2799  2825  2869  3123  3762  5325  6036  6959  8502  9994


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0329  0382  0541  1167  1790  1839  3996  4171  5144  6537  6687  7158  7641  7807  7813  8131  8447  8987  9223  9250


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0043  0299  0564  0740  0781  0853  0882  1086  1183  1215  1291  1481  1636  1699  1991  2006  2444  2699  2725  3269  3691  3693  4121  4221  4232  4246  4272  4282  4305  4596  4605  4874  5017  5720  5961  6535  6569  6572  6783  6965  7117  7493  7611  7709  7805  8466  8606  8792  8864  9167  9372  9711

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0444  1144  1161  1200  1606  2070  2129  2137  2197  2714  2778  3048  3168  3298  3330  3624  4184  4239  4944  5062  5139  5317  5578  5828  6334  6352  6418  6852  7012  7389  7810  7963  7971  8072  8470  8729  8770  8793  8906  8963  8972  9465  9472  9773  9875

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0350  0456  0531  0573  0602  0620  0628  0635  0805  0924  0933  0952  0984  1073  1088  1244  1351  1389  1416  1556  1564  1768  1862  1894  1990  2041  2062  2171  2185  2290  2456  2584  2653  2717  2781  2822  2976  2991  3055  3291  3376  3629  3827  3834  3853  3947  3957  4067  4206  4250  4391  4498  4528  4571  4639  4651  4729  4753  4773  4798  4826  4832  4884  4974  5047  5098  5204  5307  5361  5365  5412  5437  5542  5669  5685  5846  5954  5998  6015  6066  6403  6425  6454  6492  6640  6675  6862  7092  7111  7221  7251  7330  7339  7347  7418  7669  7806  7862  7958  8027  8047  8296  8366  8388  8397  8417  8457  8476  8526  8586  8701  8834  8909  9042  9129  9154  9189  9203  9303  9609  9684  9797  9820  9855  9886  9943

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ss-403-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-20-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-403-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-20-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-403-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-20-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-403 and 20/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 20.02.24 Sthree Sakthi SS 403 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS403 the Draw was held on 20/02/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]