» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, April 2, 2024

03-04-2024 Fifty-Fifty FF-90 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 3 April 2024

Kerala State Lottery Result 03/04/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Fifty Fifty FF-90 Result. Fifty Fifty Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.50/- only. Fifty Fifty Lottery Result on 03.04.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 03-04-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Fifty Fifty FF-90 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Fifty Fifty Lottery Result FF-90

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 03.04.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "FW 506256". The first Prize amount of 1 Crore is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Fifty Fifty FF 90 Kerala Lottery Result announced on 03.04.2024. The first prize is One Crore Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Fifty Fifty (FF-90) 03-04-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

03-04-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Fifty Fifty Lottery Result FF.90
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്. എഫ് 90
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Fifty Fifty 1st Prize
Rs.1 Crore
FW 506256 (NEYYATTINKARA)

Agent Name: SAJEEVAN K
Agency No.: T 3830

---
---
Fifty Fifty Consolation Prize
Rs.8,000/-
FN 506256
FO 506256
FP 506256
FR 506256
FS 506256
FT 506256
FU 506256
FV 506256
FX 506256
FY 506256
FZ 506256

Fifty Fifty 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
FV 600510 (KOLLAM)

Agent Name: HARIHARAN PILLAI S
Agency No.: Q 5376

---

---
Fifty Fifty 3rd Prize
Rs.5,000/-
0423  0684  0876  1568  2029  2106  3070  4035  4375  4960  5016  5349  5552  5938  6116  6738  6981  7292  8389  8618  9557  9623  9745

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Fifty Fifty 4th Prize
Rs.2,000/-
1179  1218  2856  3179  4659  4679  5723  6683  7016  7522  8555  9224


Fifty Fifty 5th Prize
Rs.1,000/-
0069  0389  0567  1077  1182  1891  2225  2384  3006  3047  3410  4644  5061  5155  5253  6232  6355  6723  7274  8495  8864  8995  9550  9754


Fifty Fifty 6th Prize
Rs.500/-
0053  0273  0286  0434  0527  0606  0761  0938  0964  1190  1296  1358  1455  1549  1941  2035  2092  2113  2164  2226  2289  2411  2682  2705  2725  2794  3050  3169  3382  3458  3767  3771  3796  3806  3926  3927  3997  4474  4493  4519  4527  4633  4692  4697  4704  4741  4924  5003  5014  5296  5822  5823  5943  5953  6094  6217  6226  6228  6320  6342  6490  6499  6591  6617  6829  6835  7051  7183  7330  7401  7553  7660  7762  7810  8054  8058  8173  8236  8307  8318  8414  8432  8446  8486  8720  8861  8948  9028  9132  9397  9488  9669  9717  9719  9800  9870

---

---
---
---
Fifty Fifty 7th Prize
Rs. 100/-
0141  0347  0775  0944  0958  1043  1148  1249  1252  1347  1424  1503  1629  1634  1647  1685  1773  1811  1936  2134  2137  2238  2273  2300  2359  2360  2408  2412  2496  2558  2704  2778  2800  2993  3159  3173  3231  3358  3504  3529  3532  3574  3620  3685  3795  3860  3975  4220  4251  4298  4306  4317  4636  4650  4733  4835  4848  4963  4997  5015  5037  5059  5325  5344  5530  5722  5929  5976  5990  6042  6215  6254  6308  6318  6387  6467  6609  6648  6717  6731  6760  6894  6951  7032  7049  7359  7504  7549  7556  7748  7749  7752  7791  7837  7885  7985  7987  7997  8025  8109  8126  8201  8374  8376  8395  8431  8525  8682  8688  8713  8791  8843  8902  8907  9022  9055  9092  9139  9389  9444  9482  9489  9666  9887  9889  9919

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ff-90-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-03-04-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ff-90-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-03-04-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ff-90-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-03-04-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Fifty Fifty Lottery Results

Kerala Lottery winning number FF-90 and 03/04/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 03.04.24 Fifty Fifty FF 90 Live Today: The first prize is worth Rs 1 Crore, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Fifty Fifty Lottery FF90 the Draw was held on 03/04/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]